HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 646.59 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

2I
9 Overigens, al onthouden we von Moltke den
E lof niet, dat hij de operatie van den rechtervleugel
' zijner legers zorgvuldig heeft voorbereid en gere-
t geld, toch zijn wij van oordeel, dat hij zich ook
1 dáárin den man toont, die ten halve keert, maar
1 ten heele blijft dwalen. Nu de operatie gegrond
· bleef op de schending van België's neutraliteit,
ï is de zoo gecompliceerde opmarsch-manoeuvre
B van den rechtervleugel, door het daaraan ver-
1 bonden tijdverlies, feitelijk de kiem geworden van
‘ de latere tegenslagen. Deze veelal op drie dagen
gestelde vertraging heeft zich herhaaldelijk en
1 * inzonderheid aan de Marne gewroken; zij is de
B grondoorzaak geworden van Duitschlands neder-
Y laag. Waar von Moltke ten opzichte van den rechter-
ë vleugel von Schlieffen’s operatieplan zoo terecht
J onjuist achtte en afkeurde, had hij het geheele plan
1 grondig en volledig behooren te herzien. Te meer,
3 omdat daarin de kern lag van de hoofdgedachte
5 der oorlogshandelingen. Hij had dus niet mogen `
1 volstaan met de regeling om, zij 't ook door hoogst
S vindingrijke en doeltreffende hulpmiddelen, het
Y IC leger nu toch, buiten Nederland om, te brengen
1 waar von Schlieffen het hebben wilde. Dat was
9 toch eigenlijk een kleinzielig scharrelen!
3 Wij veroorloven ons natuurlijk niet, in bijzonder-
t heden aan te geven hoe de zeven Duitsche legers
5 dan wèl moesten zijn verzameld. Onze bedoeling is,
v datde concentratie-rayons door verschuiving der
1 legers met frontversmalling, c.q. gepaard met
ï verdieping, zoodanig moesten zijn geregeld, dat
· het IC leger, te en in den omtrek van Aken recht
< tegenover Luik ware komen te staan, zoodat het
1 de overrompeling van die vesting - een schitte-
1 rend wapenfeit ­- en den opmarsch in België uit
1 zijn eerste opstelling rechtstreeks en eerder had
kunnen volbrengen. Men zegt, dat de voor de
>