HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 658.48 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

Qélgl
4 20
te doen aanvallen een gevaarlijk spel speelde,
alles op één kaart zette, ingeval de zaak mislukte
het verwijt zou hebben gekregen van het onmoge-
lj lijke te hebben gewild en volkomen ongeschikt
te zijn voor zijn functie. De dapperheid der troepen
heeft hem doen slagen. Maar men zal voortaan
' _ dergelijke vestingen niet meer bouwen, schrijft hij.
Door de verovering van Luik kreeg het Duitsche
L? l IC leger vrije baan voor zijn opmarsch en Beägië
I had den spoorweg over Verviers - de eenige ijn
li? ll voor latere Duitsche troepenverschuivingen -
niet kunnen vernielen.
hij DZ reusachtigle bezvïrenl voori het oprukkän .
lm van en Duitsc en rec terv euge ,voortv oeien e
K l uit het besluit om Nederland te ontzien,_zijn door
ll Xêêeiïïltläe ‘I’läZïïZïêïll Zlïnväïtïêïïällkïvàlêïê
l het geheele IC leger zonder stoornis door de stad
L Aken trok, is zeer zeker een buitengewone prestatie
.L op het gebied van voorbereiding tot den oorlog,
zelfs voor de daarin zoo bedreven en ervaren
Duitschers. Ook de onderneming tegen Luik was
lil degelijk voorbereid. Men moet zich verbazen over
het feit, dat en hoe Duitsche officieren zich in
‘ tijd van vollen vrede, in het destijds toch bevriende
ye ‘ België, tot in alle bijzonderheden op de hoogte
E; konden stellen en houden van alles wat voor het
welslagen eener eventueele overvalling der vesting
noodig was. En men vraagt zich onwillekeurig af,
wat er in dezen zin ook wel in ons eigen land
geschied is en nog geschiedt, ’t zij van Duitsche
lig zijde, dan wel door eenig ander ,,bevriend" land!
Ten tijde van von Schlieffen’s op eratieplan zal het ook
gj _` wel niet ontbroken hebben aan voorbereidingen
g lf ll? om ons te kunnen verrassen. Wij weten thans waarop
we kunnen rekenen! En men moge dus op zijn
hoede zijn I

èïf il · >
jr`?. ¥l

kt