HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 627.62 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

I9
de concentratie volbracht zou zijn, moesten de
legers over het geheele front vooruitrukken; Luik
zou dan worden ingesloten en artilleristisch worden
aangetast. Ook daarvoor was het een bepaalde
eisch, dat het rechtervleugel-leger door Holland
zou marcheeren. Dat beleg zou ongetwijfeld veel
· tijd en veel troepen gevorderd hebben; het Belgi-
sche leger had zijn mobilisatie en zijn opmarsch
ongestoord kunnen volbrengen, en men zou de
vesting Luik volledig op den aanval voorbereid en
daarvoor uitgerust gevonden hebben. Ook had er
op gerekend moeten worden dat de spoorweg Ver-
viers­Luik onbruikbaar gemaakt zou zijn, terwijl
het behoud daarvan van het allerhoogste belang
was voor het volbrengen van de Duitsche operatiën
in België.
De allesbeheerschende factor voor het doen
slagen der overrompeling van Luik was snelheid
van handelen.Von Moltke had daarvoor den toestand
rondom Luik zoo nauwgezet mogelijk doen ver-
kennen. Daarbij waren een vijftal wegen gevonden
en vastgesteld, langs welke de aanvalscolonnes
naar de binnenstad konden doordringen, zonder
in het gezichtsveld der forten te komen. Officieren,
bestemd om die colonnes te geleiden, waren door
plaatselijke verkenningen voor die taak - ook
wanneer deze ’s nachts moest worden verricht ­-
voorbereid. Zij werden voortdurend compleet
L gehouden. Hoezeer ondernemingen met niet-
Q gemobiliseerde troepen algemeen worden afge-
T keurd, had von Moltke vijf brigades op vredesvoet
` _ voor de overrompeling aangewezen. Het kwam er
L vooral op aan, die handeling te volbrengen al-
_ vorens de tusschenwerken in de fortenlinie gereed
' konden zijn.
[ Von Moltke erkent, dat hij in het waagstuk
t om een moderne vesting alleen door infanterie
»