HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 664.49 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

jï-*2, land, oneindig beter geweest indien graaf von
lil Schlieffen nimmer geleefd had, althans nooit aan
het hoofd van den Duitschen generalen staf had
j gestaan.
[Fj Dat von Moltke ten halve gekeerd is, getuigt
wel is waar van een meer juist oordeel, maar
gjïêf Europa gaat toch nog heden gebukt onder het ‘
feit, dat hij niettemin ten heele gedwaald heeft.
tf j De opmarsch der Duitsche legers van het West-
EQF front werd in hooge mate gecompliceerd, doordien
het betreden van het Nederlandsche grondgebied
M, werd uitgeschakeld. De concentratie van het IC
lj leger bleef vastgesteld zooals hiervoren is vermeld,
·_ n.l. binnen het rayon Crefeld-Grevenbroich. Maar
ll l dat leger moest zich nu voor zijn opmarsch wringen
lf al langs de Zuid-Oostelijke punt van Limburg bij
Vaals, door de enge ruimte tusschen de Holland-
§ïr sche grens en de stad Aken. Hieruit ontstond de
i noodzakelijkheid om zich ten spoedigste meester
Li.; te maken van Luik. Hoezeer de rivier de Maas
lQ _`‘‘ tusschen die plaats en de Nederlandsche grens
slechts op een enkel punt, bij Visé, kon worden
overgetrokken, ontwierp von Moltke het plan om
‘ de vesting Luik door overmmpeling te nemen.
{ ­ Hij schrijft dat thans aan den opmarsch van het
Ieleger ongehoorde technische moeilijkheden
verbonden waren. Om die te leeren kennen en
· overwinnen deed hij jaren achtereen theoretische
j oefeningen houden, waarbij het vooral gold den
{I marsch en de achterwaartsche verbindingen te
t regelen, wanneer geheele legerkorpsen over een
enkelen weg marcheeren. Hij zegt te gelooven, ·
E- j dat de door hem georganiseerde oefeningsreizen
i ~ :ll
van Intendance en Generalen Staf de gewenschte
vruchten gedragen hebben.
Bij alle vroegere operatieplannen was gerekend
V op een geregeld beleg van de vesting Luik. Nadat
ïï irst l »
[il;
l