HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 649.34 KB

TIFF (Deze pagina), 4.47 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

I7
` zienswijze gerechtvaardigd heeft. Hoe zou de
toestand geweest zijn, indien ook Holland vijandig
tegenover Duitschland gestaan had? Zijn kusten
waren dan beschikbaar geweest voor een Engelsche
landing. De onderneming tegen Antwerpen had
I moeten mislukken, want de Schelde zou niet
neutraal gebleven zijn. En hoeveel troepen had
Duitschland niet moeten achterlaten, om de naar
het Westen oprukkende legers in den rug te dekken P
Wij beamen ten volle de juistheid der overwe-
gingen, waardoor von Moltke geleid werd tot zijn
besluit om Nederland ongerept te laten. Erkente­
lijk behoeven wij hem daardoor echter niet te zijn,
want er waren uitsluitend redenen van eigenbelang
voor Duitschland bij in het spel, zelfs in de specu-
latieve beschouwing aangaande Engelands houding
tegenover ons land.
Maar wèl mogen wij, Nederlanders, ons gelukkig
achten, dat de Duitsche legerleiding van IQI4
een beteren kijk had op het karakter, den volks-
aard en de geschiedenis van den Hollander, dan
onder graaf von Schlieffen bestond. Diens opvat-
tingen getuigen van een absoluut gemis van morali-
teit, maar ook van historische kennis. Hoe kon die
man denken van ons volk, met zijn roemrijk
verleden waar het gold zijn vrijheid en zijn Zelf-
standigheid te handhaven, dat het zich Zou ge-
dragen als een weerloos lam tegenover een Duit-
schen indringerP Von Schlieffen lijkt ons een
barbaar, een ruwe wildeman, die voor niets terug-
deinsde, zich niet bekommerde om gevoelens van
recht en eer, doch er op los wilde slaan,overal waar hij
een voordeel voor zijn land meende te zien. Wellicht
was hij zich bewust van zijn talent als veldheer en
achtte hij het zeker, dat hij zou slagen, ook al
stapelde hij de eene euveldaad op de andere. Het
ware voor de gansche wereld, vooral voor Duitsch-
>