HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 653.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

ACW
ti";
j rö
zou inboeten. De opmarsch door België kon niet i
uitvoerbaar geacht worden, tenzij een strikt neutrale
jl houding van Nederland daarbij op den voorgrond
stond.
gg ,·,‘p= Q Het was alleszins waarschijnlijk, schrijft von
j Moltke, dat Engeland zich bij Duitschlands
jj, vijanden zou aansluiten, zoodra de Duitsche '
legers de onzijdigheid van België zouden schenden.
Te meer, omdat Engeland reeds in 1870 verklaard
had, in zoodanige schending een casus belli te
zullen zien. Vooral ook om die reden was het beslist
noodig, de neutraliteit van Nederland onvoor-
E", waardelijk te eerbiedigen. Want indien Engeland
den oorlog aan Duitschland verklaarde, naar het
lg ;, beweerde om den kleinen neutralen staat België
ll, te beschermen, zou het onmogelijk zijnerzijds
" kunnen overgaan tot het schenden der onzijdig-
heid van Nederland.
Von Moltke was en bleef stellig overtuigd, dat
de veldtocht op het Westfront zou moeten mis-
lukken, indien het Hollandsche territoir niet
ontzien werd. Ook zag hij in een neutraal Neder-
land in zekere mate een ,,luchtpijp" (Luftröhre)
voor het huishoudelijk leven van Duitschland,
die onder alle omstandigheden behouden moest
E, blijven. Liever wilde hij voor den opmarsch der
Duitsche legers alle moeilijkheden overwinnen,
die moesten ontstaan uit de eerbiediging der
je neutraliteit van Nederland.
Onmiddellijk nadat het Duitsche mobilisatie-
bevel was uitgevaardigd heeft von Moltke ­- wij
yu vestigen daarop in ’t bijzonder de aandacht van
jg; den lezer - aan den Nederlandschen gezant te
Berlijn plechtig verklaard: dat hzj er voor instond,
dat de onzzjdigheid van ons Zand stiptelijk in acht
g‘f' genomen zou worden.
{j Hij meent, dat de loop der gebeurtenissen zijn
>
nl
l:_; gg