HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 644.94 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

1 ` rs
dat België wel is waar tegen het schenden zijner
onzijdigheid zou protesteeren, maar zich daartegen
§ toch niet met de wapenen zou verzetten. Von
Moltke verklaart, dat de sommatie aan de Belgische
Y regeering door hem in dien zin was ontworpen,
_ wijl het voortbestaan der monarchie daarbij werd
>‘ gewaarborgd. Er werd door hem bovendien aan
il België een vergrooting van grondgebied in uitzicht
E gesteld, indien het zich vriendschappelijk gedroeg.
li Maar de hierop betrekking hebbende zinsnede
is door het Departement van Buitenlandsche
§ zaken bij het uitreiken der sommatie weggelaten.
[ Von Moltke erkent, dat er heel wat in te brengen
{ is tegen den opmarsch door België. Maar hij .
l. meent dat de loop der krijgsgebeurtenissen van ·
ä de eerste weken toch getoond heeft, dat het doel,
li 't welk er mede werd beoogd - namelijk de
l Franschen te dwingen zich in het vrije veld tegen-
over de Duitsche legers te stellen om hen te kunnen
verslaan - bereikt is geworden. De mislukking van
het streven, om Frankrijk in eersten aanloop omver
te werpen, dankt het volgens hem aan de snelle
l hulp van Engeland.
g Generaal von Moltke verzuimt hier ook de fouten
l te noemen, die hij zelf begaan heeft.
ë Omtrent Nederland schrijft von Moltke, dat
von Schlieffen van oordeel was, dat dit land de
è schending van zijn grondgebied alleen met een
j protest zou beantwoorden, doch overigens onge-
* hinderd zou toelaten. Tegen die opvatting had von
Moltke de meest gewichtige bedenkingen. Hij
è geloofde volstrekt niet dat Holland die geweld-
l daad kalm zou dulden. Maar hij was overtuigd,
dat het vijandelijk zou optreden, en dat daardoor
aan den Duitschen rechtervleugel zooveel kracht
onttrokken zou worden, dat deze de gevorderde
sterkte voor het doordringen naar het Westen
»