HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 652.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

er O WEWMT-­_e{j Fi O O
I4 q
Ten opzichte van België handhaafde hij dat plan.
@ Helaas ! 9
{gt Wij hebben in ons boek daarover onbewimpeld gj
ll ons afkeurend oordeel uitgesproken. We herhalen
dat niet. Maar we moeten toch hier constateeren, lj
p dat de Duitsche hooggeplaatste militaire autoriteit, i
[Q die dat schandelijke plan deed uitvoeren, geen ;.
enkel woord spreekt, om die schending uit het gj
oogpunt van recht, billijkheid en eer te verdedigen. {
Het is wel zeker, dat hij dit niet Zou hebben na-
, gelaten, indien hij er de mogelijkheid van had ;
ingezien; vooral nadat die schending in nagenoeg
jïïtln de gansche beschaafde wereld een storm van ver- °
'1‘ ontwaardiging had doen opsteken.
Von Moltke schrijft, dat de generale staf
meermalen de vraag heeft overwogen, of het niet ,
tft beter was een verdedigenden oorlog te voeren,
doch haar altijd ontkennend beantwoord had. j"
Want daarbij zou de mogelijkheid verloren gaan l
léi om den oorlog ten spoedigste op het vijandelijk
grondgebied over te brengen. g
Wij verwijzen naar ons boek voor de redenen,
waarom in dat gevoelen door ons volstrekt niet l;
wordt gedeeld, en we hebben daarvoor bij her-
pj haling naar wij meenen afdoende gronden van ï
moreelen, zoowel als van strategischen aard aan-
gevoerd. Het was trouwens nooit onze bedoeling, l
Ei? dat Duitschland den ganschen oorlog defensief zou
· voeren en zou blijven voeren. Onze opvatting was l
jl; en is nog, dat het tegen Rusland, in een gemeen- F;
schappelijk operatieplan met den bondgenoot ~
. Oostenrijk, aanvallend had moeten optreden; Q
doch zich daarentegen tegenover Frankrijk, althans j
ll, aanvankelijk, defensief zou gedragen. Dit denk-
l beeld wordt door von Moltke zelfs niet in beschou-
· wing genomen.
Men rekende in Duitschland op de mogelijkheid,
»
jl
lv?