HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 659.26 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

{ tl ""“T`T”____TT/T I O ` T O
ia
IO ,
was Rusland onmiddellijk besloten tot den oorlog ‘
over te gaan en het begon weldra de mobilisatie
ïjl voor te bereiden, hoewel dit in diep geheim ge-
lsr ·; schiedde.
Toen het kort daarna te kennen gaf, dat de alsnu
1 openlijk afgekondigde mobilisatie in de Zuidelijke _
militaire districten (12 legerkorpsen), uitsluitend
tegen Oostenrijk gericht was en dat tegen Duitsch-
jlgjjj- land niet gemobiliseerd werd, geschiedde dit
blijkbaar alleen met de bedoeling om tijd te win-
ïïj,. nen. Terwijl de mobilisatie reeds in vollen gang
was, gaf de Russische minister van oorlog aan den
li Duitschen militairen-attaché zijn woord van eer
dat niet gemobiliseerd werd. En terwijl de Duitsche
`• keizer nog trachtte een bemiddeling tusschen
Rusland en Oostenrijk tot stand te brengen, werd
de mobilisatie ook voor de Noordelijke militaire
districten van het Russische rijk bevolen. Wel is
let waar verklaarde de Czaar, dat de oorlogstoebe-
reidselen Duitschland niet ten doel hadden, maar
dit kon toch daartegenover niet ongewapend
blijven, waarbij het blootgesteld zou zijn aan ‘
i··i willekeur. '
Alzoo, schrijft von Moltke, op het oogenblik
waarop Rusland zijn gansche leger mobiliseerdej i
waren wij eveneens gedwongen daartoe over te
gaan. Anders zou Rusland in staat geweest zijn T
in ons onbeschermd land binnen te rukken en een
latere mobilisatie voor ons onmogelijk te maken.
Voor een onbevangen beoordeelaar kan er geen
ll `i<· . twijfel blijven bestaan, of Rusland heeft dezen
oorlog ontketend. Het wist dat Duitschland zijn
lg; W bondgenoot Oostenrijk niet zou laten vernietigen;
i maar door zijn listige houding heeft het tijd ge-
j· ‘* wonnen; zoodat zijn mobilisatie reeds een grooten
lj; voorsprong had, toen Duitschland met de zijne
begon.
l