HomePro Flandria servandaPagina 99

JPEG (Deze pagina), 1.28 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

x
ïa;;,,;u,ü_l,
_____V_ _ ____ { ZELFSTANDIGHEID 83 ,
äg€Hä‘°'Hdï8`d de met geld, onderscheidingen en eereteekens; dat een goed deel van
H bg? ger d6 Frankrijks ,,geheime fondsen? dienenmoest om de ,,bevr1ende pers" in .
ml; ge eg`e‘H· België te bekostigen. Wie zijn ,,Belg1sch·e geschiedenis" niet vergeten I
ètêh (EH een is, weet, dat in 1790­I’ru1sen, Engeland en _Holland, den opvolger van _
mnkri eek, Jozef II de Oostenrijksche Nederlanden hielpen herwinnenz in Den 1
3, mét ëel l§§· Haag werd een verdrag gesloten, waarbij een aantal punten van louter
Lbgl e gm, binnenlandschen aard werden geregeld ; dat het traktaat van Bonden van
ge Steun- 20 Juni 1814, den 21 Juli daaraanvolgende door den So-evereinen Vorst
ä aanvaard, acht artikelen bevatte, die alle op de binnenl·andsche zaken
m and H eem‘ van het toek­omst1g Koninkrijk der Nederlanden betrekking hadden, en
3616 merg teël waarbij o.a. bepaald werd, dat zekere artikelen van-de gron·dwet van
uitslaH hzlin Holland niet mochten·worden veranderd; dat. de bisschop van-Gent,
êblêveä eeft Mgr. DE BROGLIE, zich in 1818 met een uitvoerig vertoog over binnen-
rd, van len er landsche aangelegenheden van het koninkrijk tot het Congres te Aken
[ èn V Heks)- wendde; dat België in 1830 Frankrijk ter lhulp riep, en dat alle mogend- _
van Bmenden heden meer dan gewone belangstelling in de koningskeuze toonden;
zyn en ZSSF Engeland heeft zielrlangdurig bemoeid met de gebeurtenissen in de
mg Vroeger Congo-kolonie, en zijn erkenning van de naasting dezer kolonie door
. van geen België ondergeschikt gemaakt aan de invoering van velerlei hervormin- f
H wi. gen. Enzoovoort: ewe zullen het lijstje van voorbeelden van vreemlde
mooà ïelhfëêl inmenging 1n:de· bmnenlanolsche laangelegenheden van België maar niet
H Bets lïlffüg verder uitbreiden. Waar het buitenland zich zoo vaak ten eigen bate
mm] Fe mg met inwendige Belgische- kvvesties kon bt-2Z1gl10ud@·I1, daar àCl1'C€11 de
nH_ke‘g> 1uWB Vlamingen het redelijk en billijk, dat het zulks nu ook eeT1S.t€T1 bate
1 dat be e¤g» van een bestanddeel van België zelve doe! Er kan des te minder be- ‘
(Z elang zwaar tegen bestaan, daar de mogendheden denzelfden dienst niet heb-
eer goed! ben geweigerd aan de Polen, Ruthenen, Oekrajieners, Joego-Slaven, 2
we b Tsjecho­Sl~owakken, Armeniërs enz.: het steunen der aanspraken dezer
d p eant- volkeren was toch, op den keper beschouwd, een inmenging in de bin-
leelnemmg nenlandsche aangelegenheden van Duitschland, Oostenrijk, Hongarije,
vs, dat onze Rusland en Turkije. H
en; daarop Hoe begrijpelijk het gevoel van ijv-erzucht zij, waarme-de ieder volk _
. In juh 1.1. op zijn recht staat om zijne­ eigene aangelegenheden in volle vrijheid
eHd¥__Fhä¤S en naar go»e~dvinden te regelen, toch moet ook deze aanspraak binnen I
usterien en redelijke grenzen beperkt blijven. En wel des te meer, als de betrokken
aburen dat aangelegenheden algemeene menschelijke· belangen raken, waarvoor
niet de enkele Staat, maar de beschaafde- samenleving in haar geheel
naliles een zich geroepen gevoelt te waken en, desnoods, op te komen. Soevereini-
elemg d€Y teit in ·eigen kring is een e·erbiedwa.ardig beginsel, maar dat dan ook _
S IH OH? geldt voor hetgeen tot den ,,·eigen kring" behoort, op ’t gebie·d van be- I
ïullên uit- stuur, wetgeving, rechtspraak. Daarnaast kent d­e menschheid echter .
5 opgevat, andere, inzonderheid geestelijke, godsdienstige, ethische levenskringen, j
H van hëf die de ·e·e·rstgenoem·de in talrijke punten snijden en doordringen. Daar- j
__ door komt, dat, waar binnenlandsche aangelegenheden de ethische ,
dat ZIJ ër problemen raken, zij, die naar eene· bete-re regeling er van streven, H
steun en dekking zoeken bij geestverwanten zoowel buiten als binnen
1
1 1
1
i