HomePro Flandria servandaPagina 98

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

r" . lil i

,,ï§%§;;;,«»lï* .. 82 zELFsTAND1oHE1n
-,, ,V,jj;;j1,;,!;, :2 , _ , . . .. .` .., . .,,.. .N..,...., u . .«.A.. . .n.......·. . ...A........~...`......­`­ ..
Nooit werd Frankrijks streven met minder terughouding verkondigd 5
ll "?i;,Z?J*:§;j dan door dezen minister; nooit werden Frankrijks plannen door de I
W T vijanden van ’t Vlaamsche volk openlijker begunstigd dan bij gelegen- I
(heid dezer tentoonstelling: het was de waardige bekroning van e-en 1
[ lange reeks van dergelijk-e uitlatingen. Alle Vlamingen weten dan ook, J
DW jl _;;,;i?gff ;§ dat er lijvige boeken toe noodig geweest z1_jn­, om ·Frankr1_jks be- 1
l lj { moêiinglen met »äet€1uiêlnï`£d_erlandsg`:he lgewlesêcen, rïspcective griet Bïlgie, 15
i ä,-jl + te este rijven; a e of 1C1€€ e ran rij e par z romeo- ege s eun- g
ïlê ii """ ```` ‘
·· ?*lïêiïj§‘ r din en. Te Gent bestaat een Fransche universiteit. Onlangs heeft men som- x
Qg W migi hoogleeraars zoeken te vervangen door professoren, die een andere taal w
i T . spreken. De gansche stad, de intellectueele kringen in het geheele land zijn J
V daartegen opgekomen met een krachtdadigheid die den besten uitslag heeft r]
opgeleverd, want tot op dit oogenblik 1S de universiteit Fransch gebleven en er ]
gï bestaat gegronde hoop dat .z1j het blijven zal (Zeer goed! Zeer goed! van links). ·
H Q ïl Qfid · Frankrijks deelneming kreeg dus voor onze Belgische naburen en vrienden l
tl ` nog een andere beteekenis dan die van een handelszaak; Idie. van- een zeer i
j duidelijke wilsuiting van hun land zelf om in volkomen vrijheid zijn vroeger
ël , streven getrouw te zijn, een onzijdig land te blijven dat in den dienst van geen _
§; . enkele andere natie wil staan. (Zeer goed! Zeer goed!) H ;
W Wij zijn er heen gegaan, en vermits wij er heen gingen, hebben wij geheel
tri i ,`ll Wit onzen plicht willen doen. De heer algemeene commissaris der tentoonstelling ‘
"? * {F ( en ik zelf hebben tot alle handelaars en nijveraars met wie wij in betrekking
° ZQ gesteld waren, gezegd: Wij verzoeken u uwe krachten in te spannen, uwe
‘ nijverheid te doen vertegenwoordigen, niet ter wille van uw persoonlijk belang,
Q ffijj van het belang uwer firma, maar ter wille van geheel uw land, in het belang
°·§ ( van den bloei en den invloed van de natie waartoe gij behoort. (Zeer goed!
ZIT? Zeer Goed!
· Onzbe lan)dgenooten, nijveraars èn handelaars, hebben onzen oproep beant-
« lj ‘ woord. Onze aandacht werd er op gevestigd, dat deze particuliere deelneming
Q r , niet voldoende was; dat er nog iets meer en iets anders noodig was; dat onze
F *· . mededingers en onze naburen hunne officieele deelneming schonken; daarop
{ E; hebben wij aa; het Fransche! parlement lgïvraagd deägelijkcïr te doeln. lrä jrg; l.l.
t l hebt i` ons et eerste e ee te van e gevraag e cre 16 ver een ; ans
i k vrageng hvij u het overige,gen aldus de mogelijkheid voor onze ministeriën en
voor Frankrijk om te Gent voor den dag te komen zooals onze naburen dat
ji?¥.·,§ kunnen ......
Z E ï Zoo hebben wij ook, wat betreft Openbaar Onderwijs, besloten voor alles een
l i h ij ruime gehoorzaal te bouwen, met een volledige inrichting ter verspreiding der
Fransche taal en der Fransche gedachte, waartoe wij de meesters in onze
nationale welsprekendheid, hen, die de trots van ons land zijn, zullen uit-
ie noodigen. Wij zijn overtuigd dat de Gentsche tentoonstelling, aldus opgevat,
lg ingericht en aan den dag tredend, aan de rechtmatige verwachtingen van het
till parlement zal beantwoorden. (toejuic/zing). H
iï De Kamer kent thans de bedoeling der regeering; ik ben overtuigd dat zij er
zich bij aansluiten zal (Herhaalde toejuic/zirzg)."
L rl
t li;
# lt
i
l i
g . . ` Y _ ___; ,;_·i­ L--V -_-_:‘á%,5;§riMtwn VN- J