HomePro Flandria servandaPagina 96

JPEG (Deze pagina), 1.21 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

. ,;,·.. .. "‘ “ ¥ ’· ? . * Y“


Y E A 80 ZELFSTANDIGHEID N
1; sing komt tus·schen ,,Vlaamsche" en ,,Waalsche" bestuursorganismen 1
l § en België tegenover het buitenland nog als een eenheid optreedt, zal het ig
vraagstuk der internationale politiek van Vlaamsoh standpunt veel F9
_;, jl§:ï,f neteliger, veel ingewikkelder zijn ·dan vroeger. Aannemelijk is de
Qïlz]g;ï,·, ` nieuwe toestand allee-n, indien de emancipatie ook voor Vlaanderen 2
1 Q g4 f waarlijk volkomen is, zoodat het desgewenscht zelf neutraal blijven (
eitv g , gi ç kan. De emancipatie van België zal niets meer zijn dan een bedrieglijke ‘
ç ï p schijn, een ·onwaardige vertooning, tenzij Vlaanderen en Walenland C
g j ig ‘1i;·§`;Q, beide, volkomen zelfstandige leden ·der statenfamilie worden. Het be- t
‘ iii . grip van het uni-onisme wordt niet opgeheven, maar wordt integendeel
volkomener, als men de opvatting huldigt, dat twee ·eenhed·en zich
§ 1 slechts dan bij elkander kunnen aansluiten ·en een tweeh­eid vormen, E
A E ;liç‘j.Q. indien ze eerst i-eder afzonderlijk be-staan. Een zelfstandig Vlaanderen
·_ ïf en een zelfstandig Walenland zijn de onontbeerlijke voorw·aard=en v0­0r E
ï ïê iif een geëmancipeerd België. ,
; i‘ ‘
·¤ · .?° ‘
A ¥rt 2· ,
ïë M-en werpe niet tegen, dat dit alles een zaak van niet genoeg alge- ‘
qgïl; meen, van louter blinnenlandsch ,,Belgisch" belang is, waarmede de ‘
i q, ä In Vredesconferentie zich derhalve niet kan bezighouden. Het is genoeg 1
[ i bekend, dat ten allen tijde, zoowel vóór als ná 1830, niet alleen België’s, ‘
_· ,§. ii·l f? maar ook Vlaanderens lot voor sommige der naburige mogendheden
fi ,,e·en voorwerp van aanhoud-ende zorg" is geweest en blijft, zonder dat ‘
ï,` ’, _q de Belgisch-e regeering daartegen ook maar op de zachtzinnigste wijze
1**. Ti ¤,Il" in- verzet kwam of komt. Geen enkele zelfbewuste Vlaming zal het ooit
A F gj-_y vergeten hoe een Fransche ministe·r zich over het doel van Frankrijk’s ·
ji deelneming aan de Wereldtentoonstelling, in 1913 te Gent te houden, ‘
Y uitliet. Den 20sten December 1912 namelijk, verklaarde de heer FER- J
jl NAND DAVID, mini·ster van handel en nijverheid, in de Chambre des E
f ‘ Dépuóés: ·
E ,,La chambre sait pour quelles raisons le Gouvernement français et '
f, { le Parlement ont donné leur adhésio-n à la participation ·de la France à '
, l’expositi»on internati·onale de Gand. ‘
{ Q ,,Nous avons eté appelés à Gand par une organisation belge très puis-
h è ” ig'; sante. Le comité exécutif a à sa tête Mr. Coo-reman qui fut président
gy A de la chambre des représentants belge.
,,La ville de Gand sollicitait particulièrement la participation fran-
ç çaise parce que nous étions là sur un terrain ou notre influence à l’ex-
L térieur est tout particulièrement mis­e en cause. La chambre sait quel-
; ‘ ;ë", les sont les tendances diverses qui se- disputent en Belgique une impor-
. 2 tance prédominante. Il y a à Gand une université de langue française.
j 1 _` Tout récemment on a tenté de remplacer oertains professeurs par des
; professeurs d’une autre langue-. La ville tout entiere, le monde intel-
» lectuel regional tout entier ont protesté avec une énergie qui a donné
1 z l:.
g 1 ii.
al ï
_ :
. ii
i ­. ` Il
$$11
g d it
l 7 W i A ‘ r .
i .. «··~ · "` `