HomePro Flandria servandaPagina 95

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

Ui
__________________‘ ZELFSTANDIGHEID 79
äïï del; toe- standige staat, in casu een zelfstandig Vlaanderen, zou de reeds verleen- ‘
Q scäïl Intel- de concessies kunnen te niet doen en de ontginning der mijnen ten bate A l
, en ` d·er geheele volksgemeenschap kunnen doen strekken.
V3], Waaraan ·
ste krachten =i< i= a A
iftapipei der _
zulks met Duidelijker dan elke re·den·eerin,g, heeft eene meer dan 80-jarige er-
l Op ägm tot varing uitgewezen, dat de politiek van den Belgischen eenheidsstaat _
dgpw ï VGT- haar roer niet besturen laat door ·de· belangen, haar koers niet richt
F lg vaart A naar de idealen van Vlaanderen. Dat het Vlaamsche volk niet 1S ten on-
amc 6 cul- der gegaan, dankt het aan den strijd, dien het tegen deze Belgische poli-
, Sta d tiek onafgebroken heeft gevo·erd; doch de Vlaamsche Beweging kon al-
glks H-, punt leen tegenover ·de binnenlandsche politiek een tegenwicht vormen; wat
I ` Gllam- de buitenlandsche politiek van België betreft, indien zij door denzelfden
Y SH _1?1JV€‘F- geest bezield als de binnenlandsche, eene voor Vlaanderen gevaarlijke
.ï1bhJd‘md€ richting nam, zou h-et veel moeilijker zijn deze met eenige kans van
ic zaam ook, slagen te bestrijden. Wat haar, tot zekere hoogte althans, daarvoor vrij- ·
L S, door tel- waarde, het was de ,,neutralité perpétuelle", de aan België opgelegde j
ï‘3€¤d_ Veer Omijdighei-d. .
eze uit en- Vroeger werd deze onzijdigheid, en waarlijk niet alleen van Vlaam-
ïl Evan deze sche- zijde, -­- want met evenveel klem betoogde men het van een alge-
Qi worden meen Belgisch standpunt, - als een hechte waarborg van ’s lands zelf- A
GROEIT AAN behoud, als een vaste hoek·steen eener verstandige politiek beschouwd.
. d Doch de gebeurtenissen der laatste jaren hebben deze zienswijze ge-
$1 hO‘O‘g`€ï" logenstraft, en de vraag doen rijze-n, of de opgelegde onzijdigheid met i
aamsçhê B·elgië’s volkomen onafhankelijkheid e·n onbeperkte soevereiniteit ver- _
êlïwêrkmg eenigb·aar was; deze vraag is ·do­or de Belgische regeering in ontkennen- A
ä Ei Volks- den zin beantwoord, zoodat .het België der toekomst naar eigen inzicht A
iiermg der internati-onale· politiek wil voeren. Hoe· zal, naar allen schijn, deze poli-
er Vêrmê- l tiek georiënteerd zijn? Hetgeen ­ons wordt aangekondigd is voor Vlaan-
ENE MEET- deren allesbehalve geruststellend: uitsluitend bouwen op ·de verwach- «
, h l ting van vreemde hulp voor het herstel der verwoeste volkswelvaart, A
;C_ E Werk- l stelselmatig vern·ietigen van alles, ook van ·het goede, dat tijdens de ,
zcaan doen Duitsche bezetting is tot stand, gek·omen, streven naar een fiscaal en Y
gers; dan A militair verbond met Frankrijk, vrij spel laten aan den invloed der
ïëhé 2/OZ/f; Fransche cultuur, ook in Vlaanderen, ,,ter wille van de bevriende natie", .
lsêêrme , zoodat nog meer dan vroege-r aan de Nederlandsch-Vlaamsche cultuur
Vlaande- haar natuurlijk terrein zal worden betwist; dit zijn, -­ om niet te ge-
lschê PPO- . wagen van de annexionistische neigingen tegenover het Noorden en het i
. _ Oosten, ·zooz«ee-r afstekende bij het stilzwijgen betreffende het Westen!
ikendheid i '- even zoovele teekenen der thans uitgeroepen ,,emancipatie". Vlaan-
een Zelf- deren besluit er uit, dat de waarborg, die-n het vroeger in de neutraliteit
ï` V meende te bezitten, thans een hersenschim gewo·rden is, en weigert, deze
us ·geken­ , politiek, die op zijn ondergang moet uitloopen, als nationaal te erken- «
gr/mid, 2de nen. In een eenheidsstaat, die een dergelijke buitenlandsche politiek
voert, is het Vlaanderen onmogelijk t­e leven. Indien er dus alleen split- `
A 1
1
l
. l
1