HomePro Flandria servandaPagina 94

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

. - . · ·;, --­· . ;.: ­,;·l.·-D ..-a--»J..',l-1[;,- r ix
uirïlltlg In _
:11 ;

1,j§§§;g;JiJ nl 78 zELFsTAND1eHE1D
J. .............`.`........»......»..Y.....`...`.......................4.`... . ......Y...`.Y............A................................... .w.....`...»»­......­....­.......­..­.­.. __
bekenJd ­ moeten zij in naam der hoogste nationale belangen der toe- S
ïlï§=jf komst, weder worden teruggevorderdJ; en bovenal: Vlaanderens intel- .C
lectueele krachten moeten worden opgeleid aan Vlaamsche Scholen - C
{jg J lagere en technische -, aan Vlaamsche hoogeschole·n vooral, waaraan
,‘*­ =;;.;J;§r» ZOO g100'U€ 1100d IS! De opslorping van Vlaanderens edelste krachten
pe j " ,J3Jï,§§g?;ï; , door de zuigarmen der verfransching, is een voortdurend aftappen d·er
L bronnen van de landswelvaart. Zelfs de teg-enstanders kunnen zulks niet
w loochenen; alleen, zij verbloemen het en geven er een glimp aan tot J
51 ;% meerder roem der verfransching zelve: zij wijzen tartend op de ver- j
.@ il ` kregen uitkomsten en zeggen: Ziedaar zoovele bewijzen, dat de welvaart J J
’ j in Vlaanderen slechts verschijnt onder de vleugelen der Fransche cul- (
j, g, JJ§@ï‘ï~5ï tuur! 1
f f; Want, inderdaad: wat helpt het al, of van een abs-oluut standpunt, ]
Q het eigenlijke Vlaamsche element, door ontwikkeling van volks- en am- JJ
g y fi bachtsonderwijs, door coöperatie op het gebied van handel en nijve·r- J
J heid, door aankweeking van staatkundig bewustzijn, eenige verblijdende J
_ uitkomsten kan boeken? Dit streven van on-der op, hoe heilzaam ook, J
ll ff brengt niets dan een verzachting van de kwaal; het is slechts door tel- ~
ii k? 1 kens nieuwe krachtinspanning vol te houden. Vruchten dragend voor 4
f " den enkeling, en voor de gemeenschap alleen in zoover als deze uit en-
*l kelingen bestaat, kan het alleen leiden tot het bijeenvoegen van deze J
E vruchten· als totale aanwinst voor de volksgemeenschap. Het worden J
‘ aldus bij elkander getelde eenheden: DE VERVLAAMSCHING GRoE1r AAN 1
gê ,,,. VOLGENS EENE REKENKUNDIGE REEKS. j
gïi ‘V Waar daarentegen franschgezind kapitaal en franschgezind hooger f
je 1 onderwijs het economische leven beheerschen en ook de Vlaamsche [
él volkskracht in hun dienst nemen, ontstaat een bestendige wisselwerking J J
J J Q ijf; tusschen het verfranschte economisch leven en het Vlaamsche volks-
gg V? leven. Dit laatste voegt zich naar het eerste, en elke vermeerdering der
1,, 1 Q Jêr econ·omische m·acht wordt op haar beurt e-en nieuwe factor der verme­ J J
J nigvuldiging, zoodat DE VERFRANSCHING AANGROEIT VOLGENS EENE MEET- 1 .
’ , .'t" J KUNDIGE REEKS 1). E
A J Blijft de toestand zooals hij thans is, dan zullen de Vlaamsche werk- J
$@4 ,_,` J lieden in eigen land het laagste en zwaarste werk mogen gaan doen
" § F Jonider en ten bate van verfranschte en verfranschende meesters; dan J
zal de ontginning dezer mijnen, eigendom vtm het Vlaamse/ze volk,
1 J lgjl? samen met de onvermijdelijk daarmee verbonden ,,industrialiseering"
l f der thans n·og dun bevolkte Kempen, een factor te- meer van Vlaand­e- l
g rens ondergang worden, en het verloren gaan van twee Vlaamsche pro- j
A g vinciën na zich sleepen.
DJ § We hebben daaraan een concreet voorbeeld voor de ontoereikendheid J '
1 g V van Bestuurlijke Scheiding vo·or Vlaanderens welzijn. Alleen een zelf-
V V. l) LOD. DE RAET heeft de dynamiek der Vlaamsche Beweging aldus geken­ J
= W ', schetst. Zie overigens L1EDER1K, Vlaanderens ekonomische Zelfstandig/mid, 2de
uitg. (Antwerpen, z. j.` [1918]), blz. 51 vlg.
1 11 1
1 FJ 4 J

1 2 JJ J


J il ‘ . , u WM, _ . .