HomePro Flandria servandaPagina 93

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

-4 $~ L A _
_____ ` ZELFSTANDIGHEID 77 ·
[dat de hg? veel zwaardere tol van bloed door de Vlamingen dan d·oor de Walen j
mmd€1"`h{>‘§d betaald werd, is door de onthullingen van de Vlaamsch·e ,,IJzerjongens" l
AH Fmnkrïlk op de smartelijkste wijze aan het licht g·ekomen. Het zijn dus in de al-
lereerste plaats d·e Vlamingen, die zich hebben te weer gesteld -0m
lg WILLEM I Frankrijk, e-n daarmede geheel Europa, v-oor een overrompeling door de l
LF het hëêlïtê Duitsehe legerbenvden te redden ­-en zij hebben daarbij de JCWGG-d·€l”*d€I1
3‘tS‘mSt€Hm‘ van een voorheen bloeiende p·rovinci­e· in een woestenij zien verkeeren.
vaarvoor de Het is niet denkbaar dat, terwijl een zucht naar Gerechtigheid over
rt 1n Vlaan- de m­enschheid gaat, zooveel offers te vergeefs zouden zijn gebracht.
rhaaldehjk, Trouwens, Vlaanderen vraagt belooning noch aalmoes.
1 de opzien- Het vraagt, neen het eischt, dat, in overeenstemming met de eenvou-
/IEERT s af- digste r·egelen der rechtvaardigheid, hem niet geweigerd worde wat
is vermelde anderen wordt toegestaan; dat te zijn·en opzichte niet zou word·en ge-
., maar ook. meten met twee maten ; dat hem niet worde onthouden, wa.aro­p het vo­l-
en staats- gens het natuurrecht zelf onbetwistbaar recht heeft.
resten, met ,,Geen volksdeel zal tegen zijn wil onder vreemde heerschappij ge-
f¤V%‘a¤k·ep vplaatst worden of geplaatst blijven", ·aldus lui·dt President VVILSONS
E 3·HOm* eisch, en het geweten en het inzicht van al wie n­iet door vooroordeel of a
.., betoogd, begeerte naar macht misleid is, onderschrijft dien eisch.
ard negen
Jgen heeft n· vs =1=
was, aan- `
1d daaren- Doch evenzeer als zelfstandigheid voor Vlaanderen een eisch der
rechtvaa.rdigheid blijkt te zijn, is ze voor zijn economischen bloei en
E van hèt zijn voortbestaan een e·isch der noodzakelijkheid. l
zervencowt- Het is immers niet voldoende, dat de handarbeid, di·en de Vlaamsche
mm Belg"? bevolking in z·oo ruime mate beschikbaar heeft, ter bevrediging van *
zanderens Vlaanderens nooddruft in loonen wordt omgezet; de directe resultaten i
9 tg? tal- van dien shandarbeid dienen der gemeenschap ten goede te komen, opge-
3 zij, die nomen te wo·rden in het nationaal bezit, als een aanwinst van het
l, en zoo- economische kapitaal ten eeuwigen dage rente af te· werpen voor de
‘ der On- landswelvaart. Zoolang d·e overtallige Vlaamsche han·darbe·ide·rs ge- r
ïrdt over dwongen zijn· voo-r een schamel stuk brood in de Waals­che· mijnen of o·p
m Bêlgïë de Fransche korenakkers hunne arbei·dskracht af te staan, helpen zij ë
toch heb- het kapitaal buiten Vlaande·ren· kra­chtiger maken en spelen zij de rol
V dan 80 van koelies. Maar al vonden zij voortaan werk in overvl-oed in het Kem­ F
ïam Yêï"- pische kolengebied en de str·aks aldaar verrijzende grootnijverheid, nog
$91 2131% ware er niets veranderd', indien opperste leiding en kapitaal niet aan j
V Vlaan- Vlaanderen·s kinderen, maar aan Wal·en en vreemden worden in handen .
en 1s. • i gegeven. Vlaanderen kan van ,,zijne" mijnen niet spreken, indien de
ndeel in i concessies aan Fransche of ,,Fransch­Belgische" maatschappijen worden
mdeàont- j verleend, indien ook de intellectueele arbeid, v-oor de ontginning en de
eeft l exploitatie onontbee·rlijk, niet door en voor Vlamingen wordt verricht.
lerd uit l Vlaan·derens bodem en de schatten, die hij bergt, mogen niet worden
enboven i vervreemd! In zoover het reeds geschied is, - want dat Fransche en .
uut een andere maatschappijen er uitgestrekte concessies in handen hebben, is
E
. l
i a
l
, I
1
l