HomePro Flandria servandaPagina 92

JPEG (Deze pagina), 1.29 MB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

1~er¥l V z l · ~"·=··= = ’ ‘ * l ~$ «‘
;1 jl i `
ug
V l ?l2::=1g a
;;à:·:·1;ey; 76
ä; keet - i . .............A............ 1 ._________,___·_ _ _____ ZELFSTANDIGHEID
'`'''` ‘ ‘‘‘‘‘‘·· · ···­­-­ · ··­··­-·­­· - ­‘­­............ . ............ . ...................................
dx): E 'Fl.1;1 d ’ I . ...... . ................... . ..... .. __
11 W Zucht eener kleine, làlasllï Gïäägmïäeqn bestaan voeren? Omdat de heb- x
1; gen V1OO1,g@W€hd 6 gelijkheid van taal meg; äïáitiscli machtige minderheid li
tegenin als 1diQkH»1an·t€‘1 VOOI, haar Oogluêrkên b€Z_g·t van Wa1lOn1€‘€H· :FI"3,I]_kI'j_jk `(
§ 1 ,51 ; Een der voornaamste grieven die de B1 1 ` ,, _ l
e 1 gn mm mgmrmg in het Vuur bràcht ,, e gen tegen Koning WILLEM I 3
Päïüjdïge verdeeling der staatsambetm was de Ohg`€hJk·€, naar het heette ]
E gem _O_V€pI, NOOrd_ een Zuid_N€d€r12md elna tusschen en der staatsinstellin- x
Wa‘l€”.€€“ 1”@"9l¤’¤ïe hebben gewaagd. neïïr die? mlsstend, waarvoor de
ll · deren mgeveerd en handhaven h1 1 ’ en ZIJ LOP hun blêurli ïü Vlean- (
: ­ » iii· en telken · em­ Of werd niet reeds herh ld l" ·
"lïl$§,lJl E 1 S lovfmïuïgend bewezen - wi` h ' 1 1 aa em`,
p 3 A ej W, 1 barende, Home Wêêrlêygdê bri J ermneren slechts aan de opzien-
A1¥ï;?·jeEW_ dmmdêf amwoord aan DESTeven van DIDASK:AI1OS en aan MEERT’S af- ,
g ti ,,I»e’¤’¤-re au roi" -1d 1; · R€E’ naar aamêldmg der reeds vermelde .
M ; i· i de beste en Vêtst beg met alleen de overgroote meerd­erhe·id maar ook l
e n ä 1 ambten g€r€g€1d1 e aa de der Belgische staatsbedieningen ,en staats I J
· Walen worden b ïïg ·0DZel3tel1Jk, ook in de Vlaamsche gewesten J
i ‘ aan dagloon en çäê l dat ZlOOd`°€Hd“€> dgn Vlamingen millioenen franlïeeli
· _ Sam DE MmMANàR;Y g;eàd€ï 1%;/er=d1en onttrokken? Heeft niet de Walloni-
dat, omgekeerd, Vlaanderen axaàïlehlsggngries te Luik in 1902, betoogd, ;
ei lf`1TV;· honderd millioen frank meer dan h t Wifi; 1910 negen miljard· negen
Opg:€bralCht’ er bij Voegêhdê dat wle`: ailxenlandaan ·belastingen heeft
eg V M ap; gezwel Vlaandgrxem maar ééá aime; vo omen in den haak was, aan-
1 já,4e1»j tegäm twêê? prov 1nc1e telt, t Walenland daaren-
ifh 1 et is hier de plaats. We 1 ,, · ..
1 1Q;;» Vlëmsene veik uit te we1d«;~l?z1çI;"0V€r de SJ°°ff€`hJk"’ *‘°°d‘”? van het
· i 1 . mzssze (1857) af V J , IJH, van het Verslag der Grzervencom
1 _ · A he t , ever UYLsTE1<E s Smtisztieke beschr" ~‘ ·:
p en ot STRACKES 147*77% VZ 1 , ’«.7’¢W¢9 mm Belgze
l T il/V€€,2,'(],7/Lg en LIEDERIK1S SEVERUs» I/l(L(U’Ldl€7'€7L3
li Pi 1 1 · .zsceont _
ä er nooze malen uiteengezet, blootgelegd en aangeklaa elwz `glmg t(l‘?’ tit;
1 ooit van dat alles t h g . Alleen zig dle
ll.2 li 1*t ·lll als DOSFEL zegt bf-vs êllbên vêmlomêm g€lI`€lZ‘m HOCII gehoord en,z»o·o­
,_ E 2 W Wetemdhêidn ghànïa Ier a es woorde-elen met de sterke kalmtelder Oh-
I; I Vlaand·e~re·n’s verdrul;<täHVglkblll§`lerenyikovell als er g€SpY°k‘€H W<>·rldt ever
g . M; zml VGQI ,€mStig_€T dan die Id · g even ·der Vlamingen tegen België
{ llêêlïl ben Ze geen gewapend e er Walen, tegen Htouëmd in 1830; toch heb-
1 1 jaar hebben ze de- schrgec-ïtïxlrvolucllï gemaakt Imêgêndêêlï mw? dan 80
J ma; dan is de ook ï;ï,ï1ïi‘2ïht`áalï”d1gh€dl€” Hjdmm
1 si dat het mg e€¤·<>@g,haa adm, te ma ga ’ïF-““‘ °^°l”"€€l ele
1 1 e 11 deren reeds heeft Verduurd th » aal", IJ alles wat Vlaan-
‘ d Immers: ·heeft ook Vlaan·de1ï;S ggäl hg; oorloglïleed gekomen is. 1
§ , G Veïgeeding, die Be] 1; 1 l Hspma OP een aandeel in
l Zaghjke {Offers, die hêïlêêgêäorïiglï en toegezegd werd ~ voor de ont-
gg, gebracht? Dat het Belgiseh S1; "d voor de Zaak van het Recht heeft t
1 l i l Vlamin e b· ‘ HJ end leger voor 80 ten hond ‘ 1
p Sla ht g ni estaat, is algemeen bekend . dat de Oorlogs] t d erd uit
; I C ver ee d is g t_ 1 1 ’ ' 1 _; als aarenboven 1
€W€€S , Zoodat zoowel betrekkieluk als absoluut een
lli
1 ‘ H: 1
' - ll "
1 1 ïïf
X i V 1
l C v;
1; tl · . 1