HomePro Flandria servandaPagina 91

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

ZELFSTANDIGHEID 75 ï
en vrede van wonden erkend: ,,Une nation n’est pas liée a tel ou tel soutien matériel, '
maakt Vlaan- et pas même a la langue. Appartenir a une nation est affaire de senti­ .1
:h en politisch . ment et de vo·lonté. Mais il demeure que la langue est le premier, le plus Q
lf den weg te clair et le plus. efficace des caractères par lesquels se distingue une 1
Le blijven van nati·on. La ou s’effa.cent les differences de langues, les differences na- j
natuurlijke gn tionales tendent a s’effacer aussi; et la ou manque un sentiment natio-
oen kan; hgt nal, les differences de langues tendent à disparaitre".1) Zijn taal ver- `
en zal, dien de liezen of prijsgeven is dan ook altijd beschouwd geworden als afstand
alle cultuur- doen van zijn voortbestaan als zelfstandig volk. ,,Lorsqu’un peuple est
n vadei~1.em.d- 1 obligé de renoncer a sa langue, il considère cela comme un suicide" 2),
ngen blijven . heeft zelfs HENRI PIRENNE gezegd. NEHEMIA vervloekte de Joden, die
zvijs, gerecht, vreem·de vrouwen hadden genomen en wier kinderen dientengevolge
.t Homamjgy geen Hebreeuwsch konden spreken, en op den Pinksterdag ver-
andig Vlagm- heugden zich de Joden ,,van allen v-olcke dergene die onder ·den
;‘, bestuur gn hemel zijn", omdat ieder zich in zijn eigen taal .ho·o·rde¤ toespreken. Om-
den naey de gekeerd zijn alle volkeren of staten, die er andere ,,van vreemder ton-
gen" hebben onderw-orp-en of ook maar ingelijfd, altijd begonnen met
V1aanderen’S den overw-onneling of ingelijfde hun eigen taal op te dringen, en over
»iten, met de Hiets hebben onderworpen ­of ingelijfde volkeren of volksdeelen zich
. heftiger en smartelijker beklaagd dan over ’t verlie·s van hun taal. V
_ Tijdens de vereeniging met Holland, was het Nederlandsch alleen in de J
r Vlaamsche), ·dus n ·l et in de Waalsche gewesten de verplichte taal voor
officieele stukken en voor het gerecht; toch beweerden de Walen, dat
1ats als een (hun het gebruik van een vreemde taal werd opgedrongen, en sedert .
‘ = werd ook met déze ,,grief" ­de Belgische omwenteling telkens opnieuw ge- *
, Litauwerg, e rechtvaardigd. Ieren, Polen, Finnen, Oekrajieners, Ruthenen, Tsjechen, j
an het door Slowaken, Armeniërs, en welke volkeren niet al nog, allen hebben, om "
rom zouden zich los te rukken en hun onafhankelijkheid te heroveren, zich vóór alles 1
schitterend beroepen op het feit, dat zij een andere taa.l sprak·en dan het volk waar-
rie, zelfs ju i bij ze waren ingelijfd, dat dit laatste hun taal onderdrukte en trachtte J
Is de Vla- E uit te roeien. Waarom h-oudt dat beginsel op geldig te zijn, zoodra l
versagende Vlaanderen er zich op bero»ept‘? ‘
in jaar uit Waarom mag Vlaanderen, met zijn zoowel van alle andere germaan-
geestelijke sche als van alle romaansche talen scherp on·derscheiden spraak, die 1
1 en te· be- -daarb-ij in N·oord­Nederland bloeit en zich in Zuid­Afrika naast het
Belgischen -~·«--~ - .
)ok van de 1) A. Marmer, Les langues dans l’Europe nouvelle (Paris, 1918), blz. 96:
nde Staats- ,,Een volk zit niet vast aan dezen of genen stoffelijken steun, zelfs niet aan de
Jdvoerdeys taal. Tot een volk behooren is zaak van gevoel en wil. Wat niet wegneemt, dat .
t evenveel * de taal het voornaamste, duidelijkste en doeltreffendste der kenmerken is, waar- . V
ien van ’t r door een volk zich van andere onderscheidt. Waar het verschil tusschen de
* talen verdwijnt, verdwijnt mettertijd ook het verschil tusschen de volkeren en
2 kenmerk t daar, waar een nationaal bewustzijn ontbreekt, verdwijnt het verschil der talen".
schap, dat T
Eeïlmerken i 2) ,,Wordt een volk verplicht aan zijn taal te verzaken, dan beschouwt het M
pas on0m· dat als een zelfmoord".
l
­ l
­ 1
l
l