HomePro Flandria servandaPagina 90

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

itiiïïëltl [ ,
fl.-rl ‘t*2‘§¤§§`.

jfjïiiggïï 74 zeirsmnnienein
~ ···­·­­·­-·­­­­­­·­·~­··­ · ·­­­­­ ­ ·­­·­­.­­·­­·­ · ­­­­.­.­·.­·­­.·­..­.. l .................... . ......................................,......................... . ........ i .,,................ I
l dien aard bestendigd, die waarschijnlijk mettertijd den vrede van
fl] Europa en bijgevolg van de wereld zouden verstoren", maakt Vlaan-
T E deren er met recht aanspraak op, zich cultureel, economisch en politisch
{M W te ontwikkelen naar eigen aanleg, aar·d en inzicht; zelf den weg te
áelif Q, kiezen dien het zal bewandelen en op dien weg meester te- blijven van
ïläjïiçiçi de stoffelijke en geestelijke middelen, die het, krachtens natuurlijke en
ij gïlïlliiêj geestelijke gesteldheid van bodem en volk, de zijne noemen kan; het
Y §*lI§ï.?=ê/’ wil, dat het Nederlandsch in Vlaanderen den rang -bekl·eeden zal, dien de
gi landstaal, grondslag van alle cultur-eele ontwikkeling, bij alle cultuur-
ik volken inneemt. en het wil niét, dat de schatten, die zijn vaderland- I
i . ;eL§°;j . sche bodem bergt, in beurs en handen van vreemdelingen blijven I
1 ;, terechtkomen: de broodwinning, zoowel als bestuur, onderwijs, gerecht,
T ‘*ï moet Vlaamsch worden. Met één woord: Vlaanderen eischt Home-rule,
g ,§ Q; en met minder is het gediend noch gebaat. Alleen een zelfstandig Vlaan-
ïg j w e . deren, dat de vrije hand heeft op het gebied van wetgeving, bestuur en
ti rechtspraak, kan het Vlaamsche leven organiseeren en leiden naar de
ël.;< ·. wenschen en behoeften van zijn kinderen.
in Getoetst aan President WILSONS programma, blijken Vlaanderen’s
li ïê +9 ' eischen, evenmin als die van andere herlevende nationaliteiten, met de 4
ty l ·; 1 wereldbelangeni in strijd te zijn, · *
il ` ` E * * FF ;
lit [ t` Il/llaanderen vraagt zijne zelfstandigheid in de eerste plaats als een ’
ti? ` rec t. ` ’
Qi { ' Aangezien Polen, Tsjechen, Croaten, J oego-Slaven, Finnen, Litauwers, _
lf: Letten, Esthlanders, Oekrajieners, Georgiërs, Armeniërs, van het door
t T President WILSON gegeven paro­ol mogen profiteeren, waarom zouden
5 ,‘ 2 de Vlamingen het niet mogen doen? Is hun verleden minder schitterend
`riii pa dan dat van een dezer volkeren? Elke bladzijde hunner historie, zelfs in ,
l "YY ~«i_;. ‘ PIRENNE’s Histoire de Belgique, getuigt van het tegendeel! Is de Vla- ·
‘ ä ` l.`‘ l;Xè!£;j ming geen toonbeeld van nooit verflauwden ijver en nooit versagende j`
lj . Y,’-Qgllt werkkracht? Laat de Fransche boer, wiens oogst hij jaar in jaar uit ;
ïg á` gaat pikken, het antwoord geven! Ontbreekt het hem aan geestelijke
Y ;g,jjï,g», , bekwaamheid om te organiseeren of om anderen te leiden en te be- 4
[E ‘ sturen? Niemand die onder de hoofdambtenaren van ·den Belgischen
l , staat Vlamingen aan ’t werk heeft gezien, zal het beweren. Ook van de
§ · ` mannen van 1830 moest worden afgewacht, of zij vooruitzie·n·de staats-
lieden, kundige administrateurs en achtenswaardige bewindvoerders “
` ‘ _ zouden blijken te zijn. Waarom zou men den Vlaming niet evenveel ‘
ij ; crediet schenken als den ,,muiters" van ’t jaar dertig, of dien van ’t ‘
i jaar 1919 uit Oostelijk-Europa? ‘
', l ‘ Ten allen tijde en overal heeft de taal als het voornaamste kenmerk ‘
l‘ _ van een volk gegolden, en al betoogt de hedendaagsche wetenschap, dat
_ een dergelijke opvatting te absoluut is, één der voornaamste k­enmerken ‘
r is ze zeker. Frankrijks grootste taalkundige heeft nog maar pas onom-
J
ë >
S .
. iv ` ' i . X . ,.1, , -- ‘ ’
tr CYYY? < _­ Y Y - __;; F _/_`__ ;_ ___, gi ___>-_