HomePro Flandria servandaPagina 89

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

I I
l .
_______ _ _______ ZELFSTANDIG-HEID 73
fgïlklggg kwa` heid ·en de volharding, waarmee de· Raad van Vlaanderen naar dat
_, TRAND» ideaal h·eeft gestreefd, bewijzen genoegzaam, dat de Vlamingen er niet -
Qnet Vouw voo·r te' vinden waren Fransche onderdrukking tegen Duitsche over- *
laudskmdrllêni he-er1sch1n.g te ruilen. l · _ e _
1 aan die eren De stamb-ewuste Vlamingen in het bezette gebied gevoe-lden zich in
polgm d?G"?à" hun moe-izamen en zwaren strijd niet weinig gesterkt en_bem-oedigd, ,
het bäèf H G toen bekend werd, dat ook de Vlamingen aan het front, die 80 % van
Werd tot lila? het strijdende Belgische leger uitmaken, op hetzelfde standpunt ston-
ak die 0 he den. Onder den druknvan elken mensch onwaardige behandehng, van
m met tg B? achteruitzetting en miskenning, van de slechte ve-rdeeling van den•0or­
,1 kón d007_V(à` lo-gslast, van h-et smoren der klachten, ook der meest ger-echtvaarldigde,
tk Onder d C was immers, parallel met de- zoo-genaamde ,,act1v1st1sche" beweging in
'€;1’ andere OBD Belgie, maar zonder e-enig. oo-rzakel1jk· verband er mee, ook aan zhet
am Zwachtêlï front een machtige, uiterlijk en innerlijk Dsterke Vlaamsche- beweging
Q d p S ontstaan, de beweging der frontpartij, die 1n October 1917, na verschil-
°H Gr Wereld lende en herhaalde vergeefsche po-gingen om rechtshe-rstel te verkrijgen,
1 van dez haar pr-ogramma, onder den titel Vlaarnclerens Dageraad aan dan IJ eer,
Y (ml lêidïn E wereldkundig maakte-, waarbij ze op haar beurt zelfbestuur voor Vlaan-
wflazandvêrjêhg deren eischte. 1) _ · · ·
jkên IWH OH? Iedere ·onbevo-or-oo·rdeelde ten slotte, die kennis neemt van het mini-
lbaar Vêrlah g mum­pro·gram van het Vlaamsc7z­BeZgv.sclz Verbond, den 4den Maart ;
kslagên Wisg - 1918 te ’s­-Gravenhage ond-er voorzitterschap van den volksvertegen-
drift en mei 5 Woo·rd1ger1 FR. VAN CAUWELeERT gesticht, waarin van zelfbestuur niet
Q in te halen _ gerept, =doch onder de benaming van ,,bestuurl1jke aanp-ass1ng" hetzelfde
E tot meestal: 1 niettemin on«dub­belz­1nn1g geëischt wordt, zal dat verbond als Drztte om j
, Bunde begroeten. _.
>1= =1= =1=
1 den wette­ V t
pïïäêïgêïtên - In overe-enstemming met het programma. van President W1Ls0N, vol-
xêlfs mt; Ag; f gens hetwelk ,,elke duidelijk omschreven nationaliteit haar aspiratiën _ 7
ïmwmg van zooveel mogelijk moet bevredigd ·z1-en, zonder -dat nieuwe elementen ,
’ j 1 . van oneenigheid of strijd worden ingevoegd of ou-de- elementen van
1 moge, wel V ___à_ ·
ze Zlch VHJ i 1) Zie het aanhangsel, waarin ook wordt medegedeeld het programma van 1
andere Vel" g de ,,Frontpartij", dat, sedert dit geschreven werd, verschenen is. Ook in
3 en Vooral Q andere, zoowel vroeger als later verschenen stukken (Open Brief aan den I
Koning der Belgen, 11 juli 1917; - Brief aan Z.Em. Kardinaal Mercier;
1 Baad van ï Sept. 1917; - Brief aan de verbonden Grootmachten, Dec. 1917; - Cate-
mmgên aan chismus der Vlaamsche Beweging, Maart 1918, -- alle verschenen in Nr. 1 ,
mtrent den der ,,l_]zerreeks": Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Fronibeweging) werd 1
g‘eh·eeI‘SCh'C instemming betuigd met het streven der Vlamingen in het bezette gebied,
n' allen het die den bezettingstoestand geen beletsel achtten om te verwezenlijken wat
tlig Belg1ë, hun recht en hun behoefte is. Wij citeeren enkel het volgende uit het laatste
:ll3€H;1’I133,l" der aangehaalde stukken, blz. 107: ,,De Duitsche hulp is niets dan een be-
en W&1§n‘ T stuursmaatregel. Onverschillig in z·ich zelf krijgt hij slechts kleur volgens 1
‘achtd-ad1g‘- dat hij de Vlaamsche dan wel de Duitsche belangen dient". k
1 1
1
1 1
1
1
. 1
‘ ‘