HomePro Flandria servandaPagina 88

JPEG (Deze pagina), 1.28 MB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

. in »

2 72 ZELFSTANDIGHEID
{ ; li _,,,,_,.,,,_.,,.. . ................ M »­­­·­ - »­­­ .... .....·....` . ..........v.................,.......V...., . . . .. . ........,..... ._ .,.,.,,.,__,,_,`,_,_,_
gj ä; .Qï§Z ` kind was zoet gehouden en gepaai·d, tot dezelfde gevolgtrekking kwa-
;ï ¥§l;eJV men als CoNsc1ENcE, BLOMMAERT en THEELEN, SNELLAERT en J0'rTRAND,
§ DUPONT en DESTREE, maar er bijvoegende·: nu ofte nooit!
{ lj Waar Vlaanderen, van alle zijden in ’t nauw gedre­ven, met volkomen,
`Q ondergang bedreigd scheen, werden de besten o-nder zijn landskinde·ren
fl Q, x er zich van bewust, dat er e·en laatste kans overbleef, om aan dien on-
i "ïg 1 ‘ dergang te ontkomen; dat er dus in elk geval een laatste poging diende
beproefd, om dit noodlot te bezweren; zij kwamen tot het besef van
gti de geweldige krachtinspanning, ·die van hen gevergd werd, tot het
if bewustzijn van den omvang en de draagwijdte van de taak die op hen
rustte; tot het inzicht dat deze taak l·angs de oude wegen niet te vol-
.; 31 Mil brengen was; dat de Vlaamsche Beweging niet zegevieren kón door de
‘ al jlïïêljljï wet, dat zij zegevieren móest ondanks de wet. Zoo brak, onder den
striemenden zweepslag van den oorlog, evenals bij zoo-veel andere on-
I W g derdrukte volk-eren, de be·wustwording van Vlaanderen hare zwachtels
A , doo-r en trad zij in ’t gebie·d der werkelijkheid voor de oogen der wereld
ï ll BT en van den 0-verweldiger.
‘; y j Tegelij­k uitvloeisel, werktuig, orgaan en symbool van deze
bewustwording was de Raad van Vlaanderen, die stuur en leiding
5 iT gaf aan ·de nieuwe beweging; die het besef van Vlaanderens
‘ vl l weergalooze vernedering, maar tevens den onverzettelijken wil om ,
{ , * daaraan, en voorgoed, een eind te maken, het ­onweerstaanbaar verlan- Q
3 pj ~¥ gen naar opstanding, in stad en land, tot in de diepste volkslagen wist
lçgi · jip · te wekken en levendig te houden, die met koortsachtige drift en met ‘
Eli? overspanning van krachten ·arbeid·de·, om het lang verzuimde in te halen, ‘
` ', __ 1`het volk van den druk der verfransohing te bevrijden en het tot meester
, over eigen lot te maken.
lçï ' { j De Raad van Vlaanderen moge dan zoogenaamd bezij den den wette-
i ;‘ ‘ lijken weg tot stand gekomen zijn, hij deelt dit lot met alle parlementen
ën: ` van nieuwe staten, met den Poolschen Stavatsraad, de Rada van Oekra- .
ällj . jg? jina, de nationale Raden van Litauen, van Armenië enz., ja zelfs met het ‘
»§q{ Nationaal Congres van België in 1831 en met de Constitucmte van _
’ jlïljjjff Frankrijk in 1789. Hij was, wat men er ook van zeggen moge, wel V
degelijk de uitdrukking van den volkswil, voor zoover deze zich vrij
uiten kon; hij was dat althans in geen mindere mate- dan andere ver- l
W; gaderingen van dien aard, zooals elke geweldige ommekeer, en vooral ,
deze wereldoorlog er zoo vele- heeft zien opd­uiken. 4
i l§Qjfgil;, Het kan slechts natuurlijk genoemd worden, dat in den Raad van
ggïigtjgï Vlaanderen, evenals in alle parlementen, verschillende stroomingen aan ï
Z den dag zijn gekomen. Maar welke meeni·ngsverschillen omtrent den
{ 4 ` toekomstigen bestaansvorm van Vlaanderen er ·ook mogen geheerscht E
hebben, op het punt, waarop het vóór alles aankwam, waren allen het 4
eens: dat Vlaanderen te redden was nóch door een tweetalig België,
‘ nóch door een bestuurlijke scheiding van de beide landsgedeelten; maar
lf l « `?fl‘*,gl,t wel do­or een volkomen zelfstandig bestaan van Vlaanderen en Walen- T
· · a ‘ land naast elkander, door home-rule v-oor elk van beide. De krachtd-adig­
= nii;
l l«L“"i

~ ; wzl;
ï . #21
. L N i ‘· ‘ · - Y