HomePro Flandria servandaPagina 87

JPEG (Deze pagina), 1.28 MB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

Ièüüüae. _ _ _ ____ __ _______
ZELFSTANDIGHEID · 71
meer hun aan- p heid eischen bij de Vlamingen, maar ze verwerpen voor zich zelven; en V
*an provineiëii bleek zonneklaar, dat de scheidingsgedachte in ’t Walenland wel degelijk V
Brief aan aleu gierijpt was en dan ook in daden werd omgezet.
rkondigd: dat Onder deze omstandigheden zou het vanwege de Vlamingen meer dan
verregaande ionnoozelheid geweest zijn, zich met de door de Belgische i
orische leuzen ; Regeering voorgestane oplossing te blijven vergenoegen. Vasthouden
es ver·gedei~de aan de tweetaligheid was niet langer te verantwoorden ; waar de Walen , ·
ssie in met dg _ alle reserve lieten varen, was er voor de Vlamingen geen reden er in te
ren ; een kort i volharden '). Op hun beurt togen zij dus aan het werk. De Vlaamsche
algië zijn be- O Volksmacl, staande· buiten de politieke partijen en samengesteld uit af-
eide volkeren, · gevaardigden van een zeer groot getal Vlaamsche kringen en vereeni-
nafhankelijk- V gingen, die dus uit naam van vele duizenden Vlamingen spreken en .
verstandhou- handelen kon, benoemde in Maart 1914 een commissie, ·die de modaliteit
en d­e invoering van de bestuurlijke scheiding zou onderzoeken. Te Gent
nd), waarvan Werd door ALFONS SEVENS een speciaal blad, De Bestuurlijke Sc/teicllug,
politieke per- uitsluitend aan de studie van dat vraagstuk gewijd, gesticht. De Leu-
deelingen, als - Vensche studenten gingen nog verder, en verdedigden den eiseh: Zelf-
hoofden van bestuur voor Vlaauclereu in hun blad Als ’t Past.
ardigden va·n i Inderdaad, daartoe moest het komen. Al wie zich ten volle reken-
ngscampagne i schap gaf van de in Vlaander·en en Walenland aanwezige drijfkrachten,
`LLE, die zich leerde i·nzien, dat bestuurlijke scheiding niet de eindoplossing zijn kon.
bool kozen de Alle helderzien·den bevroedden, dat bestuurlijke scheiding wel voor het
.n den Galli- heden doch niet voor de toekomst voldoening geven kon. Bij bestuurlijke
het feest van scheiding zou nog een groote mate van macht en gezag aan ·de centrale
regeering te Brussel dienen te verblijven, en het ve-rleden heeft genoeg- i
z alles is toch zaam bewezen, wat men van deze te verwachten heeft, om den Vlamin­ .
tie van neer- gen voorgoed den lust te ontnemen, de proef nog langer voort te zetten. i
a d’eub]i" 2), De scheidingsgedachte begon dus hoe langer hoe dieper door te drin­ 2
innoozel weg gen; ze· zou geheel en al op den voorgrond van de Vlaamsche Beweging
.e fe·iten, die gekomen zijn, zonder de noodzakelijkheid, om den strijd voor de ver-
d, wat ieder- vlaamsching der Gentsche Hoogeschool, die toen aller aandacht en 1
ie tweetalig- werkkracht in beslag nam., met onverzwakte kracht voort te zetten en
zoo men hoopte, tot een goed ein·de te brengen. Maar intusschen ging
ïéia, Buxssgrj alles toch met de bekende, door de Walen zoo verafschuwde en bespotte ,
Op voorste] ,,`méthodes lentes et disciplinées" der Vlamingen, tot de oorlog hen *
ngen of eem- kwam verrassen, en hen plaatste voor de moeilijkste vragen, waar het
uitenlandgçhe me-nschelijk geweten kan voor komen te· staan. Het is geen wonder, dat
erken, speer-- i het antwoo­rd nie-t bij allen gelijkluidend uitviel, maar evenmin is ’t er
suizsm (Land- een, dat allen die, met onbluschbare liefde voor ’t z-oete Vlaanderen )
en Arbeid); bezield, logisch doordenken, zich zelven gelijk blijven dorsten, en be- i
dachten, hoe het Vlaamsche volk aldoor m·et halve maatre-gelen als een l
ang vond, in -~----------~­-à-·~ -·­ -~------·-~ ,
het aanhang- i ‘) Zie een overzicht van de beweging voor bestuurlijke scheiding bij K. vAN W
litieke schei- DEN Oizvian, De Vlaamsche Beweging (Baarn, 1917/18), blz. 122 vlgg., waar de
omen in La k meening en uitingen van een aantal bekende personen, dag- en weekbladen,
vereenigingen enz. worden medegedeeld. k
i 1

i