HomePro Flandria servandaPagina 86

JPEG (Deze pagina), 1.21 MB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

V
ylllï l ëllïjfll · ‘
Q _! ;g~,;g;,r·
=ï` l I?;’l";;j `
ie
ï jgjjejjï 70 zELFsTANo1cHE1o
; ` ....,.,,..,......«<,. . .. .... .. . ...>.,,.. . 4... .. ..............,.... . ..... . ..,.........`.... . ...4..`.... . ......4«... . ...,..........,.4....... . .`...............
Y juk" van den hals zochten te houden, maakten zooveel te meer hun aan-
E, fil, dacht gaande: zij zage­n hoe in den Senaat, in de raden van provinciën
e en gemeenten, in de Waalsche cogressen, in ·den Open Brief aan olen
Qg`Q’ï{V . Koning van JULES DEsTRéE, een nieuw program werd verkondigd: dat
`älä , .§;{,#‘ï · der volkomene afscheiding van ’t Walenland. j
. , ïllïlälfï . En zij zagen ook, ·dat het aan de overzijde niet bij oratorische leuzen
’ äi en platonische moties van orde bleef: ·een Waalseh Congres vergaderde
ä g Q " den 20sten Octob·er 1912 te Charleroi en stel·de een commissie in met de
opdracht, de splitsing van het landsbestuur te bestudeeren; een kort
p- gj f.t§.;Tï daarna beroepen assevnblée wallonne verklaarde, dat België zijn be-
§_ ;§;=,.,j stemming slechts kon vervullen door de eendracht der beide volkeren, ‘
¥g»;g il waaruit het bestaat, een ,,eendracht op wederzijdsche onafhankelijk- A
( heid steunende en uit een eerlijke en vriendschappelijke verstandhou-
@33 gx ding gesproten" (art. IX). ë
Deze assevnblée wallonne (een ware Raad van ’t Walenland), waarvan
§= een aantal volksvertegenwoordigers en andere we-lbekende· politieke per-
. sonen lid waren, verdeelde zich in zooveel afzonderlijke afdeelingen, als g
· er toenmaals in België ministeriën bestonden, en wees de hoofden van
w» . ' ieder deze-r afdeelingen of commissiën aan 1). Twee afgevaardigden va·n ï
, [ deze eommissiën on-d·erhandelden zelfs tijdens de verkiezingscampagne ;
t f «_ van 1912 met het hoofd van het kabinet CH. DE BROQUEVILLE, die zich
· jg ii l,% , ` verbond hunne -eischen welwillend te onderzoeken. Als symbool kozen de =
{fp? i ·ll, ,,Wallonisanten" den Waalschen haan ­ tegenhanger van den Galli­
i sehen -­ en besloten, jaarlijks, op den 28sten September ,,het feest van
’t Walenland" te vieren.
j' t , Zooals terecht ook door anderen werd opgemerkt: in dat alles is toch
lêj lr wat anders en wat meer te zien dan een onbeduidende actie van ,,cer­
¥ tains Wallons, sans d’ailleurs trouver d’éc‘ho, en une heure d’oubli" 2),
gj . zooals in het bekend adres der 77 (mr. L. FRANCK c.s.) onnoozel weg ’
E beweerd wordt. Door die actie, evenals door duizend kleine fe·iten, die
_ ‘ er mee 'samenhangen of er ’t gevolg van zijn, werd bevestigd, wat ieder- L-
2 een in Vlaanderen reeds lang wist, nl. dat de Walen wél de tweetalig- 2
l) In dit Waalsch parlement zaten onder andere: DEsTRéE, Buxsser,
Hlxmsunsin, NEujEA1~1, Gmouto, P1RARo, LoRA1~1o, jounez enz. Op voorstel QV
van DEsTRéE werden tot voorzitters van de verschillende afdeelingen of com-
ll missiën benoemd: PAsTuR (Binnenlandsche Zaken); Loimno (Buitenlandsche P
Zaken); Anime (Kunst en Wetenschap); Buissisr (Openbare Werken, Spoor-‘
T wegen, Posterijen en Telegraphie); MAGUETTE (justitie); HAMBuRs1N (Land-
T bouw); Hnnnesxco (Landsverdediging); Tnocuer (Nijverheid en Arbeid);
r" i ivf DECHENNE (Finantiën). _
2) ,,Een onbeduidende actie van zekere Walen, die geen ingang vond, in
een oogenblik van verstrooidheid op touw gezet". Men leze o. a. in het aanhang- Z
sel den duidelijk geformuleerden wensch naar bestuurlijke en politieke schei­
· E ` ding, geuit door den gemeenteraad van Marcinelle en overgenomen in La
e Défense Wallonne, het orgaan der Assemblée Wallonne.
` letllëd.


`; 1 li
" ll’ï=,sl

« ï ; xt