HomePro Flandria servandaPagina 85

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

¥~9~S««==¤-= O t -III ~ - e er r er ’ v’""‘"_`.
. ­ ,1 ·
. ZELFSTANDIGHEID 69
iit opgerezen, beaamd. 1) Maar door niemand werd het duidelijker, openhartiger en
iand zal al de vrijmoediger geuit dan door AUGUST VERMEYLEN, die iIn 1895 de leiders
r wierden alle der Vlaamsche Beweging voor de vraag stelde, waarom zij den moed
als roofvogels misten, de consequenties uit hun premissen te trekken en te eischen, dat
recht immers Vlaanderen uit het Belgisch staatsver·band zou worden losgemaakt:
weder toever- ,,Al wat zij vergen voert to·t het vervangen van het tegenwoordige
,,K­oninkrijk door een Statenverbond, daaraan zal wel niemand twijfe-
doeling, om de ,,len, 4 en zij kunnen niet anders, willen zij hun beginselen volgen.
VAN THEELEN ,,Een Poolsche· omwenteling zouden zij zeker toejuichen, en voor eenige
duidelijkheid, ,,jaren versIchenIen alhier gro·ote kaarten, waarop men FranIsIch-Vlaan-
ëü Ohdergang ,,de·ren aan ons land tIeru.ggesc‘h·oInken zag. Maar waarom vorderen zij
Germaensch ,,·dan niet rechtuit de scheuring van België, waarom staat dat nergens
. In alle lan- ,,in .hun programma te lezen?... In d­en grond zijn zij volstrekt niet
chillende vol- ,,Be-lgischgezind,... Vlaanderen, dat voelen ze, dat will·en ze; België la·at
ministratieve ,,hen koud: wij konden het heuglijk feit beleven, dat de ,,Brabançonne"
,,uitgefloten wierId"’. 2)
door de Bel- Sedert tientallen van jaren dachten alle stambewuste Vlamingen al-
amzssie, wier door aan de scheiding, zonder e·r over te spreken, zooals Frankrijk, naar
ren, ·evenmin het woord van GAMBETTA, aan zijn weerwraak. Nu zij - eerlijk en
QT, onderwijs trouw, duldzaam en lankmoedig tot goedzakkig en lamlendig wordens
Naalsche af- toe, als ze zijn - de hun opgedrongen staatsinstellingen eenmaal had-
laamsche en den aanvaard, achtten zij het een heiligen plicht, geen wettelijk mid·del
D l) en wier onbeproefd te laten, vóór en aleer naar het uiterste te grijpen. Zoo zou-
_ den ze met een algemeen ing=ev·oerde en eerlijk doorge-zette tweetaligheid I
Itlgê poging, zeker genoegen hebben genomen, mits hun moedertaal het eerste· werk- n
1 toekomst... tuig bij onde·rwijs en opvoeding bleef, en Fransch, Duitsch en Engelsch ,
ding te vol- verdere voorwerpen van studie en praktijk. Hoe geheel an·ders kwam V
V00r de hin- het echter uit! De la­ding, die men onder deze ,,vaderlandsche" vlag wilde
e vlaemsche binnenhalen bleek te zijn niet ,,tweetaligheid", maar een nieuwe vorm
gemeene be- van ,,ééntaligheid". Onder de- plooien dezer vlag werd, onder leiding der I
ne verschil- oppermachtige franschgezinden, aan de Fransche taal overal, zoowel in
Vlaanderen als in ’t Wale·nland, d·e eereplaats ingeruimd; terwijl aan ’t
ls door d­en Nederlandsch in ’t Wal·enland, onder de leus van ld Wallonie intern- 1
andige helf­ glble! 3) - al wonen daar honderd vijftig duizend Vlamingen, waarvan _
dit gevoelen Ide helft in ’t arrond·issIe1n~ent Luik alleen -, zelfs het geringste hoekje
erlijke pIer- werd misgund.
wij Belgen Geen wonder, dat die Vlamingen, zoodra zij den waren inhoud van de 1
Ft 2), en het leus der tweetaligheid, thans door de W·alen, niet voor geheel België,
nze rechten maar voor Vl2I3H·(l.·€·P`€T1 alleen aangeheven, erkenden, er den tegenvoeter
namens het in zagen van hun eigen, aloud In Vlaanderen Vlddmsch! Van hun toch
VUYLSTEKE reeds lauwe liefde voor de tweetaligheid bleef weldra geen spoor meer
à_ä over, maar de middelen, waarmee de Walen zich zelven het ,,tweetalige ,
KEN, Belgien ’) Verzamelde Prozaschriflen, I, blz. 182 vlg.
845). 2) Auo. VERMEYLEN, Verzamelde Opstellen, dl. I (Bussum, 1904), blz. 53. ,
T- · 3) ,,Het onaantastbare Walenland". `
Pro Flandria Servanda 6
· 1
1
1
1
. tl