HomePro Flandria servandaPagina 84

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

.. .: .- 1 1 B

68 ZELFSTANDIGHEID _
,2 j .. ....... i ....,. . .................. . .....................................~......................,.............................................,......,..
,,gelijk recht late weervaren, en alle partijschappen hieruit opgerezen,
f]_§i ,,zullen welhaest verdwijnen, en een vaster vereenigingsband zal al de
gr ; A ,,Belgische landschappen nauwer,aaneensluiten... Hierdoor wierden alle
,,die vreemdelingen, die thans i·n zwermen op ons land als roofvogels
> gr E ,,nedervallen verwijderd, en den Vlaming - aen wien het recht immers
j; ljigggïj ,,alleen toekomt - wierd het bestuur zijns eigen lands weder toever-
1 4 ,,tro·uwd".
p EL; êï Zoowel bij CONSCIENCE als bij BLOMMAERT, voelt men de bedoeling, om de
L ë; Belgische Regeering nog eenigszins te ontzien; maar J. C. VAN THEELEN
si, 1 ïTl· .; . . . . .. .
·_ S; Q; was daarmede minder bekommerd en zei in 1846, met een duidelijkheid,
igïjgj die· niets te wenschen overliet: ,,Niets kan België van den ondergang
à 1 redden dan eene administratieve scheiding van het Germaensch
; tf (Vlaemsch) en het Gallisch (Waelsch) gedeelte van België. In alle lan-
den van Europa, waer evenals in België twee of m­eer verschillende vol-
, ken zich onder hetzelfde bewind bevinden, bestaet er administratieve
=* Q scheiding". 1) ’
xïggv Verder zij hier herinnerd aan den arb-eid van de· in 1856 door de Bel-
iig V gische Regeering zelve ingestelde Vlaamsche Grvjeoencommissie, wier
Q?. j* A voornaamste eischen waren: geen tweetaligheid in Vlaanderen, ·evenmin
ZA Q , als in ’t Wal-enland; v-olkomen vervlaamsching van bestuur, onderwijs
1 ·· en gerecht in Vlaanderen, oprichting van Vlaamsche ·en Waalsche af-
‘* j. , deelingen in de ministeries, splitsing van het leger in Vlaamsche en
Waalsche regimenten (een voorstel van de Waal JOTTRANDX) en wier
l g ,"l» ; . verslag eindigde met deze profetische woorden:
`,*,t ,,De Vlaemsche beweging is geen afzonderlyke, kortzichtige poging,
gl 1 .1, · ,,zonder wortel in het verledene, zonder vruchten voor de toek0mst...
Iv f ,,Hare zending is heilig, en op haer rust de pligt die zending te vol-
lf ,,brengen, zonder zich te laten afschrikken of ontmoedigen voor de hin-
fjl . ‘ ,,dernissen, welke haer op den weg kunnen voorkomen. De vlaemsche
‘ ,,beweging is de uitdrukking in ons vaderland van die algemeene be-
Q3 i ,,hoefte naer zelfstandigheid, waervan de wereldgeest 1n zyne verschil-
_ ,,lige betoogingen, dagelyks nieuwe veropenbaringen doet".
1*,; I Neen! Vooral sedert zoowel door den Waal JOTTRAND als door d·en
ll Vlaming SNELLAERT een splitsing van België in twee zelfstandige helf-
‘ jjj_,;3p te·n voor noodzakelijk en onvermijdelijk werd verklaard, is dit gevoelen
-2ä {QM;g._ in allerlei kringen en vergaderingen, alsmede door afzonderlijke per-
i l '**·‘!` sonen vaak genoeg beaamd Wij zijn Vlamingen eer dat wij Belgen
·= . ilPäïï1?· .. ’. V. ' " .. ’
' § 1 J4,§g j;_ Z1_]1"l”, is de vertolking van een besef, dat altijd bestaan heeft 2), en het
· ; . fiere gevleugelde wo·ord: ,,of België met onze rechten, of -0nze rechten
1 : zonder België", werd reeds in·1861 door CONSTANT LEIRENS namens het
* M Vlaaxmsch Verbond in de wereld geslingerd en d­oo·r JULIUS VUYLSTEKE
1 lïläïwäjlïi ·
Jïïïlïlïi 1 ""‘"‘t"‘" ‘
1 . .. .. . __ _
) _]. C. VAN THEELEN 1n de voorrede b1j zijn vertalmg van G. HOFKEN, Belgzen
· . B ;;:§§ï§§Q in seinen Verhältnissen za Frankreich and Deutschland Stutt art, 1845 .
. ¥i=y`v¢~# . . . . . g
g. z 3) Zie P. FREDERMJQ, 1n Vlaamsch-Belgze sedert 1830, II, blz. 12. ·
1
1 . <
E L ,§L*?§uQr'
i e' lflhlgï ‘
· , ’ ‘%¥~i«?i1
·-.· - . . 6 E