HomePro Flandria servandaPagina 83

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

{E, .
ieeeïo . , ,. i i A‘‘..W« . - g. g
, V I ZELFSTANDIGHEID 67 j
912 een open J d·e voorrede van zijn onvolprezen Leeuw van Vlactncleren heet het im-
Walen als de Q mers (1839) :
en Vlaamse/t i ,,Het is voor e·en Staetsbestuer lastig twee onderscheidene volken
bruik van de , ,,on·der eenen scepter met dezelfde wetten, de-zelfde voordeelen te ver-
een -staatsbe­ ,,schaffen. Elke mael, dat er iets in h·et belang van een der verschillende
nen vereischt ,,deelen gedaen wordt, baert dit opspraek in het andere gedeelte; wij
lndsch spoor- ,,hebbe·n dit ten tyde van Koning Willem zien gebeuren en dit heeft zich
I of daar een S wonder het tegenwoordig Rijk reeds menigmael opgedaen ; men herin­ `
Oggewichtige J ,,nere zich slechts het vrae-gpunt der vreemde suikers, wanneer er in
er gevolgtrek­ ,,Antwerpen ga.nsche hoopen volks rondliepen en schreeuwden: Weg
rewenscht, ja § nmet de Walen! Dit weet het Staetsbestuer wel, en diensvolgens poogt
wing liet toe- ,,het dit verschil tusschen de twee deelen onzes lands te niet te doen...
F de Vlamin- ,,In·dien het Staetsbestuer eene smelting wil poogen, dat men dan de
ntes et disci­ { ,,meer·derheid der Natie ten grondslag neme of dat men elk het zyne
(era un jour, r ,,late, en dat is billyk en reohtveerdig ; de Walen welke in ons Vlaemsch
Lrritation, en f ,,Land geene· ambten bezitten zullen dit niet ontkennen. Ik vraeg het ·
>nne".1) i ,,den Lnikenrowenz indien men hun kwam voorstellen hunnen ouden en
E Vlamingen , ,,beruchten naem voor eenen anderen te verlaten, indien zy gewaer
hun grieven, ç ,,werden, dat men het kenmerk dat hen onderscheidt wilde te ni·et doen,
beteekende, Y ,,of zy dit gedoogen zouden? Ik ke·n het karakter der Luikenaers, daer
gegaan. Niet i ,,ik lang genoeg in hunne stad gewoond heb, en weet, dat zy zich uit
Werd ­ de g ,,alle hunne macht daer tegen verzetten zouden, want zy zyn met eene-n
oals het nog ; ,,vurigen volksgeest bezield. Als bro·eders dan zullen zy de stem eens
sbeweging... ï ,,Vlamings· niet miskennen, en in hun ei.gen hart de verrechtveerdiging
ind) op den § ,,zyner woorden vinden. ·
{ln Zijn be- ,,Voor de welvaert myns Vaderlands, voor den bloei des koophandels
le nog in dit ,,en der nyverheid is my niets duerbarer dan de staetkundige rust; I
l€= Beweging E ,,·daerom heb ik het op my genomen, voor zoo veel het in myne macht I
taalkwestie, ,,is, de oogen van het Staetsbestuer te openen over de onmogelykheid
1 herinnerd, ,,van het willekeurig doel, dat het zich voorstelt te bereiken, ik heb wil- A .
s 1"€SD. naar ; ,,len bewyzen, dat het veel beter ware dit zaed van oneenigheid en van I
delijk werd { ,,haet ond·er het volk niette storten, opdat het tegenwoordig Bestuer
d te memo- e ,,zich de verantwoordelykheid van eene kwaedvoorspellende toekomst
9 laten Zien, ,,niet 0-p d­en hals hale. Het is nog tyd om recht te doen aen wie het be- i
à'Sg‘€dêlChte" g ,,h0ort; later wordt toegeving, zwakhei·d en vrees; men weet by onder- " I
Q ,,vinding hoe sne.l de gramschap des volks groeit en wat gevolgen de-
ëàkelijkheid ï ,,zelve altyd heeft .... Terzelfder tyd wete men, dat ik de Walen, als
sproken. In ,,v-olksgedeelte beschouwd, niet wil te na spreken; zy hebben hunne j
,,weerde als wy en zyn onze staetkundige broeders, maer mogen in
_ `I-"I ,,geen geval onze beheerschers worden. Dit recht he·bben zy nooit geha·d
VZC der Vla- ,,en zullen h·et nooit verkrygen". (
uwe grieven Een jaar later schrijft PH. BLOMMAERT in het Gentsche Kunst- en
heele vraag- Letterblaclt ‘
_ ,,Dat geen beider landschappen het andere onderdrukke, dat geen r
nt De Gids, ,,Wael zich in het Bestuur der Vlaemsche provinciën mengele, geen
,,Vlamingen in dat der Waelsche, dat men aen elk gedeelte onzes lands
·1
ïïl
Gl
.l
E
Gl
. F li