HomePro Flandria servandaPagina 82

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

H was«;L~èam;=ense;z12;··.;¢sazmás§Z;aii,aa.i&g~,s¤e;·L.».«an;ut­.­;;i»~si,<.ese:i§:..ax.««¤.;,,,gi.g _
. .~a£x;·`,‘i`| 1 V V
=`lii‘¥i ·

,4 ‘ï i iiiïiii
ïiïï Q ïf"lf;`Eq 66 zerrsmnnicnmn ,
l ·­­­ 6 . . .. ...6, ...... 6 6 6..6. . ..6.. 6 ...6...66... 6 ....6...6... 6 . . 66.6. . .........6..6.6.6............ ‘
QW den oorlog Belgisch gezant te Sint-Petersburg, die in 1912 een open .
Ei brief aan den Koning der Belgen richtte, waarin hij de Walen als de _
V verdrukte partij afschilderde, omdat de leus In Vlaanderein Vlaamse/z i
J iets meer schijnt te beteekenen dan het facultatief gebruik van de ,
:1,_ï6rï"ï volkstaal in Vlaanderen; omdat van de Walen, die na·ar een ·staatsbe­
c yjïlgg trekking dingen, k·ennis van de beide landstalen zou kunnen vereischt
X worden; omdat er, behalve het Fransche, ook een Nederlandsch spoor-
T. `;; Qälïgiëï boekje werd uitgegeven en er ook in het Walenland hier of daar een i
Y V J' handwijzer in de twee talen voorkomt, en om dergelijke hooggewichtige J
§ ,i§QïXg; redenen van staat meer, op grond waarvan DESTREE tot de gevolgtrek­ ?
rïï, Qi.]- king kwam, dat scheiding van Vlaandere·n en Walenland gewenscht, ja j
ï noodzakelijk Wë1iS, en den Koning de volgende waarschuwing liet toe-
T ti komen, die op den keper beschouwd nog een lofspraak voor de Vlamin­
Q Lï {EV. gen inhield: ,,N«o·us (Wallons) n’avons pas les méthodes lentes et disci­ Q
gï t plinées des Flamands, ce sera tout à coup que l’ion se trouvera un jour, 6
{5 gj brusquement, si l’·o·n continue à fournir des griefs. a cette irritation, en
t T ·',_ , · présence du_problème tout entier de l’indépendance Wallonne".1)
iäo Ofschoon de splitsing de-r bestuursorganismen voor de Vlamingen _
* destijds het einde van allen taaldwang,6 het herstel van al hun grieven, 2
i ” ` met één woord: de vervulling van al hun verzuchtingen beteekende, 4
5 , Y » zijn zij op de herhaalde, verlokkende uitnoodiging niet ingegaan. Niet i
[jl . U omdat ­­ zooals tijdens den oorlog herhaaldelijk beweerd werd ­- de .
( ,1; ,,scheiding" niet op hun programma stond, of omdat - zooals het nog r
, kort geleden werd uitgedrukt, ,,de Waalsche Afscheidingsbewegingn. ï
i__, de Vlaamsche in 1912 nog ganschelijk niet voorbereid (vond) op den g
gï X 6 fellen zet van den Waalschen afgevaardigde Jules Destrée in zijn loe-
ij ,`‘'ii j faamde Lettre om Rot". 2) Neen! Tot beschaming van hen, die nog in dit ë
' [V. · jaar 1919 de wereld willen doen gelooven, dat de Vlaamsche Beweging i
g i niets anders is dan een letterkundige liefhebberij en een taalkwestie,
ff » » beide uitingen van bekrompen particularisme, zij er hier aan herinnerd,
( _ii ; dat al heel spoedig ·na 1830 het verlangen naar bestuurlijke, resp. naar ;
politieke scheiding van Vlaanderen en Walenland zee·r duidelijk werd {
‘ ; 6 ï?{çi;ïii uitgesproken. Het is overbodig alle uitingen van dien aard te memo- +
ïïfï reeren ; het zal volstaan, de voornaamste aan te halen, om te laten zien,
,5 ‘ g .,., Q) dat elk nieuw geslacht, trouw en standvastig, de ,,scheidingsgedachte" g
i§ ‘ ‘§,,J_,, aan de nakomelingschap zorgvuldig heeft overgel·everd. ·
`Q , Onze groote CONSCIENCE is een der eersten, di·e de noodzakelijkheid ·
‘ van H0me­Rule voor Vlaanderen onomwonden heeft uitgesproken. Ill
6 ‘ _ 9%¥i#"i,‘
gï ï_ 5 1) ,,Wij (Walen) kennen de langzame, wel geordende werkwijze der Vla-
' mingen niet; indien men voortgaat, deze misnoegdheid met nieuwe grieven
6 te voeden, zal men eerstdaags plotseling, onverwacht, voor het geheele vraag-
· ’" stuk van de onafhankelijkheid van ’t Walenland staan".
i 2) L. Sizvions, De Bewustwording van Vlaanderen (overgedrukt uit De Gids,
.; ‘ September wis), biz. sa,
te · lïtïï;;r 6
= nl ·
s * ilglëïli
. l{:ï(l‘;=
ëï i

ï {tits `
· i .
‘· iilétïlï 6 ‘ .·
ii ïtimt W ~ -« r6«· 6 te te