HomePro Flandria servandaPagina 81

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

. ZELFSTANDIGHEID 65
9lï."lk9 *(mm0g9- ,,vev‘s le sucl. Des liens mo-raux et intellectuels les uniront étroitement
,,aux Français, tandis que les Flamands ne seront plus pour eux que
H gl9l5¤ïg91”1 b9- . ,,des étrangers plus ou moins hostiles. On eüt évité peut-être tous ces
ë1SlïSl% in strijd ï ,,périls, si le gouvernement eüt écrasé le parti flamingant dans l’oeuf.
§9¤W001^’dïg91^S -,,11 fallait se- häter de donner satisfaction aux just·es griefs et repousser
'©W99täIïgh9ïd, , ,,avec fermeté les prétentions exagérées. Il fallait ne point permettre
Sl5Yï.ld9¤ 911 'B9 i ,,aux partis politiques de se servir de· la question flamande comme
· ,,d’un tremplin politique, et, au bes-oin, recozwrlr ci cles lois répressioes.
1W9I‘P Van W9t ,,Maintenant il est bien tard pour parer au danger" 1).
Ol? Oïï`fïCï91^ Z(>1»1 Hoe langer hoe duidelijker uitte· zich, tot in den Senaat toe, de tegen-
ë ,/CW99 lämds- { zin der Walen tegen het stelsel der tweetaligheid in het bestuur. ,,Liever
1(ïh 1^1ï9'¤ in €l_9 dan Ne·derlandsch te leeren", z·eide de staatsminister DUPONT den 9den
IS (1119, C(>HS'¤1­ Maart 1910 in den Senaat, ,,zull-en wij de bestuurlijke scheiding voor-
E la Part dïäïï i staan", en in ’t zelfde debat riep hij zelfs uit: ,,Vive la sép­aration admi-
(1¤’¤¤9 $911 9 nistrative-!"
ïï (lui 911 D3Yl9 , In 1911 bepleitte de Waal JENNISSEN de bestuurlijke scheiding in zijn
l9_ g9l9g9Hh91d vlugschrift: Wdllo%s­Fldmancls, pour la. sépctmtion, en zei daarin o.a.:
@19H PIY9 (1119 ,,Als gij gelijk hebt, dat Vlaanderen weer geheel Vlaamsch moet wor- ,
alt SOUS 19 T9- ,,den - dit land is toch zoo· weinig, zoo oppervlakkig Fransch - waar-
§dY9 13 lëmg¤9 ,,om zouden er dan geene maatregelen genomen worden om het lot van
läF9H 1älJ9Y, ïü 1 ,,Wallonië te verzekeren? De vlaamschgezinde theorie ­- die ik om vele
11911 älg9m99H Q ,,redenen aanneem, o.m. omdat ik democraat ben, - stelt de territoriale
119911, dat g99ï1 ,,status tegenover de personeele status van vele Vlamingen, die zich
ïkt gij, dat (19 { ,,enkel uit zelfzucht willen verfranschen. Nu, wat in Vlaanderen waar
Hg Väïl B9I2§19 i ,,is, moet het, volgens het beginsel van vader Kant, insgelijks in Wal-
1111911 WIJ ¤19'( ,,lonië zijn. Ik wil, dat het Vlaamsch eene vreemde, overbodige taal
md9Y‘ (1911 V99lï ,,weze in Wallonië. Dit is de Bestuurlijke Scheiding". 2)
9ä¤l9ïd11ïg wt f Maar het to-pp-unt - laat ons zeggen der vrijmoedigheid werd be-
B Z _ reikt door JULES DESTREE, socialistisch volksvertegenwoordiger, tijdens
aime e gzque, --T~.;ï_----__~m.-,.1._. ..1,.--*-.n-z.1.n__k-.-~.- 1..
19S1O‘lS·S9ï`OHt 1) Zie La jeune Belgique, 1893, Septembernummer: ,,Wanneer de wetten
SS9d9ï`1O‘Hl? UF9 ‘ zullen gemaakt worden door tweetalige kamers, waarin de Vlamingen een
JC 19 français, ,_ zeer groote meerderheid zullen hebben, zullen de inwoners van België, die
K9?/W8 "”99(ï»’l"d$ Fransch spreken, zich nagenoeg in een vijandig land bevinden en hun blikken
`_-gw"? naar het Zuiden richten. Zedelijke en geestelijke banden zullen ze aan de ‘
i van g99¤ 1¤‘ Franschen nauw verbinden; de Vlamingen daarentegen zullen door hen nog
Hal SPï`99ks h9b slechts als minder of meer vijandig gezinde vreemdelingen kunnen beschouwd
Et bêhändêld te worden. Wellicht waren al deze gevaren ontgaan, indien de regeering de flamin­ ;
i P· FREDERICQ gantenpartij in de geboorte verstikt had. Zonder dralen had men de gegronde
grieven uit den weg behooren te ruimen, en de overdreven eischen vastbe-
jr 1830- Art- 3 raden af te wijzen. De politieke partijen had men geen gelegenheid moeten l
· ·;· Ik heb OP g laten, de Vlaamsche quaestie als een politieke wipplank te bezigen; desnoods '
Et m g<·>S1aagd­" had men tot dwangwetten zijn toevlucht moeten nemen. Thans is het vrijwel V
te laat om het gevaar te keeren." .
( (GCUT, 1908), 2) Aangehaald naar KAREL vm een Osviïiz, De Vlaamsche Beweging (Baarn,
1917/1918), blz. 121. .
E; Tl
1
il
.