HomePro Flandria servandaPagina 80

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

i V {L ..::T;;,:Lm·;·L~;:.i,_&_L__;¤;____üJ“A=___;__,___u_;__q‘;____:__,_`;_;_.L_J~__ï«L«;,;,,_i;­.;=,__._l;;;L­gg;,1,,;,;>.,<;e.;;;,_<._,­,,1;g·i,x1_¥3;;;­;;L«§¤·;i,,s;i.£;r.i»§a=.»<JL;$:èä3;§:»,¤§?i·.1’l.2Hä€2«%r2«;%¢l«»?«AL§@ äiibê¢d. ·


j { · 64 ZELFSTANDIGHEID
Iv lg 1 ­.­..­.·..­.`...~. . ..»»....­·­.......».·..·.·......­»­­» ­ ­·­­·­­ .­ .­ ­­··.­.­­­ . ..»­­.» . .·4·­­.A­.­·­­·­·­·­­­­­­­­­­·­­­··<····­­­­·~­·­···­··­··­··­·.­­­­.·­·­­­­­­
1 ( . iïtonäi, én dat het leeren spreken er van voor hen een stoffelijke onmoge-
; ,§ ijk eid was.
~g1 Q. Al konden de Vlamingen met sprekende voorbeelden en getuigen be-
lt] ïï wijzen, dat althans de laatste bewering met de feiten beslist in strijd
· ~ ïggg = is, toch gingen zij, die als de m­eest gezaghebbende vertegenwoordigers
‘ van het Walendom golden, steeds voort, het beginsel der tweetaligheid,
;jIï;ï althans voor zoover het hun stamgenooten betrof, te bestrijden en te
j Q1 11;;,; E verwerpen.
2 . In 1887, bij gelegenheid van de bespreking van een ontwerp van wet
_ J1 . waarbij, te rekenen van 1 Januari 1890, niemand meer tot officier zou
j . kunnen benoemd worden tenzij hij het bewijs leverde de ,,twee lands-
J . _=rt talen" te kennen, ontzag de ·oud­minister FRèRE­ORBAN zich niet in de
jïï. ‘ Kamer der Volksvertegenwoordigers te zeggen: ,,Je crois que, consti-
j, 1 tutionnellement, on ne peut rien réclamer de semblable de la part d’un
·` Z p habitant du pays. J ’ai le droit, comme citoyen ne parlant qu’une seule
. ri . » langue, d’être mis sur un pied d’égalité parfaite avec celui qui en parle
_l Y ‘1i‘ plusi_eurs" 1). En zijn ambtgenoot BARA, die bij dezelfde gelegenheid
’ uitgeroepen had: ,,Vous condamnez le pays à une situation pire que
; § ·· _ Q; celle d’avant 1830. L’article 3 va. au-dela de ce qui existait sous le ré-
lg j _. ` gime hollandais J’ai essayé de- toutes façons d’apprendre la langue
1.111 - 1 « flamande, et je n’y ai pas réussi" 2), verklaarde enkele jaren later, in
VVT ( · 1 1892: ,,De heer Coremans vraagt, dat de ambtenaren van .het algemeen 1
_lgj§ · L _ V­ ,,bestuur de twee landstalen zouden kennen. Daaruit zal volgen, ·dat geen 1
f° ._ W; ,,enkele Waal er nog zal kunnen aangenomen worden. Denkt gij, dat de 1
l j ( ,,Walen dit stelsel zullen aanvaarden? Dat ware de splitsing van België
Iig ( · ( ,,op ’t gebied van politiek en bestuur. Dien toestand zullen wij niet (
ïl 1 ' ’ ,,dulden. Nooit zullen de Walen. zich laten vernederen en onder den voet 1
1; , 4 - ,,trappen door de Vlamingen. Dergelijk stelsel ware de· aanleiding tot 1
;;Q g ­ ,,een nieuwe omwenteling van 1830". 3) 1
*1;, 1 _, · ` Ongeveer tegelijkertijd schreef d·e redacteur van de Jeuue Belgique, 1
1 M het tijdschrift der Fransch­Belgische schrijvers: ,,Quand les lo·is seront V
älï ' ,,faites par les chambres bilingues, ou les flamands possèderont une
gi if ,,majorité formidable, les populations belges, qui parlent le français,
,,se tr­ouveront presque en pays ennemi et touruerout leurs regaxrds
’) ,,lk geloof dat, grondwettelijk gesproken, iets dergelijks van geen in-
= p, r * 1 ` woner des lands kan gevergd worden. Ofschoon ik maar één taal spreek, heb
_ Eig`. ik er als staatsburger recht op, geheel en al op denzelfden voet behandeld te 1
worden als hij die er verscheidene spreekt." Aangehaald door P. FREDERICQ
lï in Vlaamsch België sedert 1830, 2de deel (Gent, 1906), blz. 232.
` ig 2) ,,Gij veroordeelt het land tot een toestand, erger dan vóór 1830. Art. 3
gaat verder dan hetgeen onder het Hollandsch bewind bestond Ik heb op
. T Qi “ allerlei wijzen beproefd, Nederlandsch te leeren, maar ben er niet in geslaagd?
_' i ‘p·1 M Aangehaald door P. FREDERMJQ, t. a. p. 1
;ï _ 3) Aangehaald door P. FREDERICQ in het a. w., dl. 3, le stuk (Gent, 1908),
­ ( jg blz. 92.
1 ll 1;: 1
‘ .*5 , 1 I
­ s ipëä;
l ­
-
«­ · .
1 1
Mwnüinwg . ­ { _ . -­i . '.;.i . ....-e . · ` · ‘ · I