HomePro Flandria servandaPagina 79

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

5
xschappelijke
1 wilde·n ver-
inenlandsche
ätaat te ver- gi IV
iitsohe zijde,
ch dit is no·g
1 en de goede ZELFSTANDIGHEID
tting hebben
e misstanden I
orden gehou­ ‘
ï@1^ B€1gïSCh€ Voor de Vlamingen geldt, zooals reeds opgemerkt werd, sedert 1830
de g1^·0Y1l§ï^f€’¤, . de verplichting naast hun moedertaal van kindsbeen af nog Fransch te
lkë Sühêldmg leeren en te gebruiken (hoe dan ook: klinkt het nie-t, zoo botst hetl),
Jääïd, V€‘1"g€· willen zij zich, ook in dienst van staat, provincie of gemeente - afge-
§ïSCh€H Staat zi-en dan van de allergeringste betrekkingen - de vruchten van hun
[G Wereld 'CQH kundigheden en de voordeelen van hun ambtsbekwaamheid of beroeps- _ V
Vêïdrëëldhëld vaardigheid niet zien ontgaan, terwijl de Walen het in Waalsch­België J
Jïëktê 0HV€1^· altijd, in Vlaamsch­België zoogoed a.ls altijd met het Fransch alleen
de bëläügêü kunnen stellen, en op den koop toe daarbij nog op allerlei wijze bevoor-
‘ HIOQQH V@1"· deeld worden. Voor zoover wettelijke voorschriften bestaan, waarbij
gêïgbëläng lit? van den Waal, die in Vlaanderen een ambt wil bekleeden, kennis van
>V1J令dSChäD het Nederlan·dsch vere-ischt wordt, is dat slechts schijn en oogver- .
z blinding. ‘
. Vooreerst zijn de· eischen meestal veel te laag gesteld, waaraan de
belanghebbende dan nog geregeld weet te ontkomen, daarbij van offi-
cieele zijde steeds voortreffelijk geholpen en beschermd.
Ten tweede: in ·de takken van bestuur, waar werkelijk bewijzen van .
voldoende kennis der Nederlandsche taal worden gevorderd, zorgt de
a.dministratiev­e sleur er voor, dat in de uitoefening van het ambt het
gebruik van het' Fransch regel, en dat van de- volkstaal beperkt blijft
tot alleenstaande gevallen, geheel afhankelijk van het individueel
plichtsbesef en den goeden wil van den ambtenaar. Een ,,ééntalig",
Fransch bestuur met ,,tweetalige" ambtenaren, ,,zoo«ver de voorraad
strekt", welken waarborg geeft het te-gen willekeur, rechtsverkrach-
ting, taaldwang? Elk organisme moet, door zijn inwendige samenstel-
ling, beantwoorden aan zijn doel, en dat doen de Belgische bestuursor-
ganismen in Vlaanderen niet. A
,_ Deze schijnbare, onoprechte, be-drieglijke tweetaligheid is de eenige
oplossing, die- de Belgische regeering voor de ,,Vlaamsche kwestie" ge- '
vonden heeft, althans gewenscht acht, ofschoon het Walenland, tot l
welks baat en voordeel ze werd uitgedacht, ze van oudsher met onver-
holen minachting van de hand gewezen heeft. De Walen hebben nooit .
i geschroomd te beweren, én ·dat het aanleeren van een zóó barbaarsche ,
j en onbeduidende taal als het Nederlandsch beneden hun waardigheid .
ë 2,