HomePro Flandria servandaPagina 78

JPEG (Deze pagina), 967.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

, A_,”“ . en B B " · Q ‘ t· B ·‘. ` ‘ Bill".
·^ ‘ · · ‘ ·· »» - ` ·· ‘ I . . .
§lj~'§ . _ .
'
aw è .
Y ‘
j] wèlgéj vr 62 DE BESTUURLIJKE SCHEIDING
;5 ; jïw, .,.,...,.............W.W...44.`_.4.«..,.,... . ..‘.44. 4..,.‘..A.A.. , ,.44 , ,......,.,,. . »`._,.,. . ,4.`.A..............·................<4..A....,.,.,.,A...,.. r
l ï;‘2¥;ï . . i
l jij; algeheele vervlaamsching van het staatkundige, het maatschappelijke
QS l A, · en het cultureele openbaar leven in Vlaanderen vreesden en wilde·n ver-
gw jg ijd·elen?
Z ,; jj;A§,§;jj Dat sommigen, die i­n deze ,,Duitsch-e inmenging in binnenlandsche
li gl; -· $3;;, 0 aangelegenheden" een poging zagen om den Belgischen Staat te ver-
° ll · zwakken, en hun achterdocht grondden op uitingen van Duitsohe zijde, .
.§­' =·;h··' .• .. . . .. .. . .
_ä§3 ï l een geheel hjdehjk standpunt innamen, is begrijpelijk; doch dit is nog M
gj V geheel iets anders dan de rechtmatigheid va·n den maatregel en de goede
gg; trouw der ambtenaren, die aan zijn invoering en doorzetting hebben
E jljf ‘ medegewerkt, stelselmatig te ontkennen.
g ; ;_ Al degenen echter, die de meening zijn toegedaan, dat de misstanden
in Vlaanderen, welke d­oor de verfransching in ’t leven worden gehou­
? jj den, hun steun vinden in de gebruiken en overleveringen der Belgische
fë . SQQ j bestuurslichamen en geenszins in de wetten, nog minder in de grondwet, _
2 l' l achten zich gerechtigd te verklaren, dat niet de bestuurlijke scheiding
V Tj zelve, doch de vijandschap, die zich er tegen heeft geopenbaard, verge- ·;
l'" _` ‘ zeld van verdachtmaking en vervolgingzucht, aan den Belgischen Staat
i Ff l . Z allesloehalve een dienst heeft bewezen, door voor de geheele wereld ten
‘ , . ,‘ toon te spreiden wat het schouwspel onzer inwendige verdeeldheid
,; Q % h-eet, maar in werkelijkheid is: het bewijs van de volstrekte onver-
jglä j { T eenigbaarheid der centraliseerende Belgische politiek met de belangen
jy, A ~ Q en aspiratiën van het Vlaamsche Volk. Men had veeleer mogen ver-
T jj l wachten, dat zij, die voorgeven vaderlandsliefde boven eigenbelang te
­ ;~ïf ig, _, · stellen, het oogenblik niet zouden misbruikt hebben om die vijandschap
bot te vieren.
‘`.. E @2
­
ll sl' l ‘ 3,

· zr . l · a
;; I WE 7 t
i = Wil.; ’
· ># . » gg
lg ‘ äèïlïllf l .
,’¤” * sëqlïzàl
B ¥ iïfläv
l l
l 1 lila; t e
. ·
§ ïä;l2i2ä.‘ï· ;
. ä l2eêl;§;Läj
o ‘· ·t‘w5äwe,ïf~ · ï
" 5. l »
*» llä.2;1;êg§ï_ï
o F álïäïï ii S ’ ·»
ijgyïz ; _