HomePro Flandria servandaPagina 77

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

DE BESTUURLIJKE SCHEIDING 61
ifçèlstuk 13-HgS bedoelde ambtenaren weigert te erkennen, zonder schadevergoeding
idien nog, dat uit hun ambt ontzet en, onder bedreiging met zware straffen, gerech-
us 1910 (hou- telijk laat vervolgen.
ubliekrechter- E Ten vijfde: dat de Belgische Regeering gehouden is deze ambtenaren
,_ te erkennen, en, zoo zij ze ontslaat, overeenkomstig hare eigen wetten
Hg van de be- àen reglementen, schadeloos te stellen.
splitsing van ; Mocht het scheidsrechterlijk Hof zich met deze conclusiën niet kun- .
te bevordering ánen ver·eenigen, en o·ordeelen, dat de bezettende macht van het haar door
et ni­et erken- ll de Haagsche Conventie opgelegde ma·ndaat, ten aanzien van de boven-
ir ambtenaren vermelde punten, misbruik heeft gemaakt, ·dan zou de vroegere bezet-
ale scheidsge­ tende macht al de gevolgen van hare daden dienen te dragen, en zou er
zt geding zou- aanleiding zijn, het Hof te verzoeken uitspraak te willen doen over het
at ter andere volgende: ·
zheidsrechter- Ten eerste: of de ambtenaren, die een benoeming of een bevordering
Jehagen aldus van de bezettende mac.ht hebben aanvaard, ten aanzien van de wettelijk-
heid en de rechtsgeldigheid dier benoeming of bevordering te goeder
ll d6" Haagsche l tr=ouw zijn geweest en verder in de uitoefening van hun ambt te goeder
tuursorganis- trouw hebben gehandeld;
äfdëlëlïüg 'üê Ten tweede: dat bij erkenning dier goede trouw door het H-of, de
.eraal, gelijk- Staat, die de bezette-nde macht heeft uitgeoefend, in casu het Duitsche
Rijk, aan de betrokken ambtenaren schadeloosstelling verschuldigd is,
nde Belgische overeenkomstig art. 3 van de Haagsche Conventie.
aan te stellen. i
et bezette ge- * * * .
en dat gebied J
ä&·gSC'h·@· COD- Q Thans blijft nog ·over, de rechtmatigheid van de bestuurlijke scheiding ·
BD dus, voor van een algemeener standpunt te beschouwen, en de vraag te stellen,
wat land en volk er redelijkerwijze van mochten verwachten.
ht en gerech- Rechtsherstel is het geschikte middel om een bestaande antagonisme
ering, boven- > op te lossen, twist te voorkomen, verzoening te bewerken._Het schijnt
, ·dus wel, dat de godsvrede- zelf; bij het uitbreken van den oorlog tusschen
1 artikel 3 der de politieke partijen in België gesloten, dank zij de bestuurlijke schei-
_ ding bevestigd had kunnen worden. Want niemand zou er in zijn recht
es dispositions door gekrenkt, en het algemeen belang er zeker niet do-or geschaad
xoutumes de la geworden zijn. Waaraan is het dan toe te schrijven, dat door velen een
responsable de , geheel tegenovergestelde uitwerking van d·e bestuurlijke scheiding werd
rmée". voorspeld? dat zelfs eer ze was ingevoerd, beweerd werd, dat ze de
eglement [be- hartstochten zou doen opvlammen, Vlamingen en Walen tegen elkander
mm den oorlog in ’t harnas zou jagen? Wie vond aanlei·ding te spreken van een nieuwen
gehouden zijn. twistappel, van een nieuw zaad d-er tweedracht? De Vlamingen zeker
personen, die ‘_ niet, die thans in Vlaanderen mondeling en schriftelijk in hun eigen taal
‘ zouden worden te woord gestaan. Evenmin de Walen, voor wie hetzelfde
recht, na als voren, in het Walenlan·d erkend en gewaarborgd bleef.
418; Memorie Ambtenaren dan, ·die hun kans op bevordering verminderd zagen? Of
ireur­Generaa1 zij, die belang hadden bij het voortduren van de bestaande wantoestan-
V den, ·en de natuurlijke gevolgen van den nieuwen maatregel, namelijk de
¤ i
, x