HomePro Flandria servandaPagina 75

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

_ DE BESTUURLIJKE SCHEIDING 59
. . ................. .. ....,... § _ __________,, .. ,,,,,..,..... . ..... . .............,......... .. ............ . .................,.....,........................................................... ..., .........,...............,
en besluiten L Dit is ook de duidelijk uitgesproken meening geweest van Procu-
ering hadden Q reur-generaal TERLINDEN bij het Belgisch Hof van Cassatie: bij gele-
t welk recht ; genheid van het bovenvermelde geding verdedigde hij de stelling, dat de
,ffen en kun- i beoordeeling, of er verhindering bestaat om de Belgische wetten toe te
rleenen tegen t passen, en of deze verhindering volkomen is, aan de Belgische rechtban-
tr zij", Regee- banken ontgaat en dat dus met het Hof van Cassatie, maar wel de mo-
t tot bestuur t gendheden, die partijen bij de Haagsche Conventie geweest zijn, over
aar door het ‘ de wettelijkheid van den betwisten maatregel te beslissen hadden.
en dergelijke Bij eensluidend arrest van ·den 20sten Mei 1916, reeds boven vermeld,
is het steun- verklaarde het Hof, ingaande op dien eisch, zich dan ook onbevoegd om
iventie werd over de wettelijkheid· van de instelling d­er speciale rechtbanken voor
ezer partijen huurgeschillen te oordeelen, en verwees de zaak naar het Internationale
ijdens dezen Q Scheidsgerecht: ,,attendu que les difficultés relatives a Pinobservation
lilpunten aan ,,prétendue de quelqu’une des modalités ..., a la manière dont l’occu-
ravenhage te 1 ,,pant s’est acquitté de sa mission, concerne les rapports entre nations, ·
,,et que leur solution ne peut conduire qu’a l’application de la sanction
--------»-­ ,,prévue par l’article 3 ·de la Convention" 1)
m aussi, parce ___Yg__”_____ï____é___¢,_______________________ _M__
nt assujettis à g
reuses popula­ 1 vorst zijn opgeheven, ontkracht, ze zijn tijdens de bezetting zelfs vernietigd,
uverain devra niet alleen feitelijk wegens zijne onmacht, maar ook op redelijken grond,
rarier l’exécu- omdat het onaannemelijk is dat de inwoners van dat grondgebied tot het dienen
iroit. Ce n’est fi van twee heeren tegelijk zouden verplicht zijn. In het belang zelf der bekla-
ns décrets du genswaardige bevolking, die den last eener vreemde overweldiging torscht,
1i tendaient a zal de vorst zich behooren te onthouden van elk bevel en elk verbod dat in
:upées par les staat is het uitvoeren van maatregelen, door den bezetter binnen de grenzen
`aussi dans la , van zijn recht getroffen, te bemoeilijken. Niet zonder grond heeft men van
; adresses aux dit standpunt sommige besluiten van de Regeering der Nationale Defensie
l’occupant est ä afgekeurd, zooals diegene welke den loop van het crimineel recht in de door
l reprend son _ de Duitschers bezette provinciën trachtten te dwarsboomen (Besluit van 19
nent le droit November 1870). Maar men is met de afkeuring ook te ver gegaan toen men
nagne. L’Alle- beweerde dat alle tot de inwoners dier provinciën gerichte bevelen onregel-
France conser- f matig waren. De macht van den bezetter is een gedeeltelijke en beperkte macht:
‘ waar ze ophoudt, treedt het gezag van den wettigen vorst weder in werking. Zoo
ssez délicates, t had de Fransche regeering onmiskenbaar het recht hare ambtenaren te ver-
ie la situation bieden in den dienst van Duitschland te blijven. Duitschland had niet het
satisfai5ante"_ recht hun zulks te bevelen; daardoor behield Frankrijk het recht het hun
ns les rapports i te verbieden.
'érenceg faitee ‘ Over deze aangelegenheden zullen steeds tal van vrij netelige vragen rijzen;
2-1893 pap A_ t' door uit te gaan van een ontleding, zoo nauwkeurig mogelijk, van de rechts-
. blz, 221 vgl,) . positie van den bezetter zal men er in slagen ze op bevredigende wijze op te
bezette gebied il lossen".
aangedrongen
etten heeft de 1) ,,Aangezien de moeilijkheden omtrent het beweerde verzuim van eeni-
; aan den eey- gerlei modaliteit..., de wijze waarop de bezetter zich van zijn opdracht
chten van den heeft gekweten, de betrekkingen tusschen staten betreffen, en hare oplossing
E .
l
. I
1