HomePro Flandria servandaPagina 73

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

l
r
DE BESTUURLIJKE SCHEIDING 57
eht een benoe- gen van elken ambtenaar behoort echter niet alleen, dat hij het hem op-
gedragen ambt waarneme, maar ook dat hij zich voege naar de voor-
schriften zijner overheid bij overplaatsing, vervanging, wijziging in het
E bestuur enz., voortvloeiende uit den wettelijken gang van zak·en naar
wisselende omstandigheden. Nu zou zeker het landsbelang allesbehalve
enovey emjote- gediend worde·n, indien deze opvatting niet ook tegenover een vreemden
roi? bezetter ge­huldigd werd.
gpden tgggljjk Deze zienswijze wordt ter overvloede bevestigd door een arrest van
_e bezetting in a het Belgische Hof van Cassatie, dat den 20sten Mei 1916, overeenkom-
zijn gevveest, i stig den eisch van Procureur-Generaal TERLINDEN, bij gelegenheid van
g·e·Zet_ een geding over d·e wettigheid der door den bezetter ingestelde speciale
e beeebonvven, rechtbanken voor huurgeschillen, heeft uitgemaakt: -dat iedereen, bur-
tting der Bei- ger en ambtenaar, aan de besluiten van de bezettende macht gehoor-
~en,ovei·e«eStejd zaamheid verschuldigd is, omdat de Belgische wet van 25 Mei-8 Aug.
tegenover de 1910, ter bekrachtiging van de Ha-agsche· Conventie, hun dat oplegt: ,,la
ii Stejien, daer ,,lo-i belge ayant ordonné que cette eonvention sortira en Belgique ses
it Wet ie ver- ,,pleins et entiers effets, l’obligation résultant de cet ordre est général
in Oorlog oini- ,,et s’impose aux citoyens et aux autoritesn., a chacun pour ce qui le
_t jnneni, Zoo- gi ,,concerne" 1). Evenzo­o~, dat noch rechterlijke macht, noch overheid de
istgr ven bin- ïg wettelijkheid der daden van den bezetter te beoordeelen heeft.
e de Gonvey- li Het tegenwoordig onverzoenlijk standpunt der Belgische regeering is,
tg . daar het eene veroordeeling insluit van den bezetter en de aan dezen
onder dg ver- ii laatste- op loyale wijze betoonde gehoorzaamheid als landverraad brand-
tzoieyende niet merkt, met de rechtsleer van het Hof van Cassatie in lijnrechten strijd.
Dei Beigieene n Het is dan ook onloochenbaar, dat de handelingen, waarto-e de Belgi-
asten uit hun I sche regeering zich krachtens dit haar standpunt genoopt ziet, zooals,
goor het jane], bijv·oo·rbeeld, de bestraffing en gerechtelijke vervolging van ambtena-
bedreigd niet ren, .die, naar wettelijke opvatting en te goeder trouw hun ambt hebben
retten gn mgt vervuld, met een schending van ·de Haagsche Conventie gelijkstaat. Im-
jdgljjk ju het mers was, volgens de-ze conventie, de bezetter alleen, als tijdelijk plaats-
tnggygjq ointnç vervanger der eigen regeering in het bezette gebied met het gezagbe-
kleed 2). Geen andere macht kon, van een willekeurige zetelplaats uit,
ïbdê làmtmkê ii 1) ,,Aangezien de Belgische wet bevolen heeft dat deze conventie in België
. Gn. Oor te ii volledig en geheel effect zal sorteeren, is de verplichting uit dat bevel voort-
"1S’ m Stand 5 vloeiende algemeen en aan burgers en overheden opgelegd... aan elk voor
° wat hem aangaat."
1 dus op hun i __ _ _ _
.ovei­vve]digeie gj 2) Reeds ettelijke jaren vóór de Haagsche conventie van 1907 werd dit
E beginsel met klem van redenen verdedigd, 0.a. door Prof. A. Pu.1-ET, die in
tveypjiehten ä 1893 schreef: · ­
ezetten heeft ;- ,,La reconnaissance des droits d’admin1strati0n de 1’occupant sur le terri-
iesen, die Zij toire occupe a un corollaire sur lequel on n’·insiste point d’habitude autant
bevolking Op qu’il conviendrait. La legitimite des droits de 1’occupant emporte comme con-
ii sequence necessaire 1’i1legitimite de toute intervention du gouvernement legal
,t eiie embi;e_ E dans le domaine reserve au premier. Les droits ordinaires du souverain sont
i veypiiontin- suspendus, paralyses, ils sont même annihiles pendant la duree de l’occupation,
>l
ä . 1