HomePro Flandria servandaPagina 71

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

Y ­_ _ Y _ V _``r
DE BESTUURLIJKE SCHEIDING " 55
ns over de door toevoeging van nieuwe, samen te stellen. Aan deze noodzakelijk-
deze eens- Z heid was niet te ontkomen; `ze werd zelfs nog dringender, ten gevolge
2 Belgische van de weigering van een zeker getal der ambtenaren, die om persoon-
atige daad lijke en voor hen geldige redenen hun medewerking aan de bezettende
. ze dat, nu macht meenden te moeten onthouden; ja, hierdoor ontstond voor den
bezetter ook de verplichting om zelfs ten. behoeve der Waalsche be-
stuurso-rganismen, waarvoor anders de vereischte krachten ten over-
vloede aanwezig waren, een zeker getal nieuwe aan te werven.
Voor de benoemingen en bevorderingen, waartoe de bezetten·de macht `
r bestuurs- in verband met de gegeven omstandigheden is overgegaan, kan haar
ze splitsing -5 geen andere rechtmatige critiek treffen dan tegenover elke regeerings-
>rden, mits 3 macht bij het uitvoeren harer taak doo-r het volk, welks belangen ze
tig moeten heeft te behartigen, uitgeoefend kan worden. Het kan dus alleen de
1ing en be- vraag zijn, of zij bij de keuze der personen en in ’t algemeen bij de
. regeling der ambtenaarsaangelegenhed-en met het ware landsbelang is
le bevoegd- te rade gegaan; haar recht tot handelen blijft in elk geval onmisken-
regeering, baar en de gevolgen harer daden, rechtsgeldig. De door haar aangestel- ·
t te hebben de en bevorderde ambtenaren .hebben alle rechten en verplichtingen aan
en staat of een wettelijke benoeming of bevordering verbonden.
len het be- Zoo komen we tot de vraag, wat de houding dient te zijn van de na
>evordering afloop der bezetting teruggekeerde, eigen regeering tegenover de tijdens
hij voor de de bezetting benoemde ­of b·evord·erde ambtenaren.
lijden, ont- Aangezien het hoofd van den Staat dat ministers benoemt en ontslaat,
staan, open ten opzichte van am·btenaren met dezelfde macht bekleed is, zal men
verschillen- g gereedelijk toegeven, dat de teruggekeerde- rege-ering niet per se gehou- `
ciën enz. te den is, de door den bezetter benoemde of bevorderde ambtenaren te
1 en bevor­ handhaven. Uit den aangetoo-nden rechtstoestand volgt nochtans, dat
iaraan zoo- tegenover hen, ook bij ontslag, van de zijde d·er teruggekeerde regee-
ing kan en ring, dezelfde wettelijke en bestuurlijke bepalingen en voorschriften
nauwgezet dienen in acht genomen te worden, als tegenover andere,
ip, toen tot door haar zelf b·enoemde of bevorderde, wettelijk fungeerende ambte-
mengesteld naren. Hetzij ·dus de regeering bij haar terugkeer in ’t bevrijde land
nenten, om de tijdens de bezetting gewijzigde bestuursinrichting in stand houdt,
te kunnen ïf hetzij ze deze, in ’t geval ze zulks tegenover haar geweten en het lands-
imbtenaren belang denkt te kunnen verantwoorden, weer te niet doet, de rechtstoe-
bekend, en stand der ambtenaren moet, in ’t eene zoowel als in ’t andere geval,
1e volk vol- worden erkend. Het is e·en begi·nsel en een eisch van goed bestuur, dat
er algemeen hetgeen langs wettelijken weg is tot stand gekomen, evenzeer langs wet-
den oorlog e telijken weg worde opgeheven. Tenzij dus gevallen van strafbaarheid
ichting van r aanwezig zijn, hebben de ambtenaren aanspraak op een behandeling,
Jlg, dat ook Q die met hun rechtstoestand ten volle rekenschap houdt.
ansch werd Aldus zou b.v., bij maatregel van algemeen bestuur, een einde kunnen
u gemaakt wo·rden aan den actieven dienst der door den bezetter aange-
enarencorps stelde of bevorderde ambtenaren. Doch ·dan zou de eigen regeering ge-
·et gebruik- ä houden zijn, deze o·p wachtgeld te stellen, en door niets zou zij gerech-
ienlijk deel tigd zijn, ze bij wijze van straf, eenvoudig te ontslaan, laat staan ze
ë ` .
i
l