HomePro Flandria servandaPagina 70

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

Tl inïü I - I ` ‘ " n ’ ` ‘ ' ‘
. ', ,§i
E ` ' 54 DE BESTUURLIJKE SCHEIDING
N; Qi, ......,.`. . ......` , ,.`,...`... ...... .. .... . ..... ,.. .. .... . ..... .. .... . ..V...^ . ..........
gj waren stambewuste Walen en Vlamingen het in beginsel e·ens over de
jl , noodzakelijkheid van de bestuurlijke scheiding. Ook zonder deze eens-
jgtf ,§ gezindheid zou, volgens di, Belgische grondwet en de andere Belgische
ïi ;r ‘ wetten, die bestuurlijke scheiding een wettelijke- en rechtmatige daad
t van de uitvoerende macht zijn geweest. Hoeveel te meer was ze dat, nu
? ïï rg r, die eensgezindheid bestond.
* ·ï wi ·
. i e .
Q H De hierboven aangetoonde wettelijkheid van de splitsing der bestuurs-
I ` (YZ` organismen brengt mede, dat maatregelen, genomen om deze splitsing -.
j, g i , ~ te verwezenlijken en aan het beoogde doel te doen beantwoorden, mits ,
I gj = op zich zelve wettelijk en noo­dzakelijk, evenzeer als rechtmatig moeten
gl A · erkend worden. Dit is, onder meer, het geval met de benoeming en be-
V vordering der noodige ambtenaren. .
E _ · Het benoemen en bevorderen van ambtenaren valt binnen de bevoegd-
I r heid van de uitvoerende macht, dus van het hoofd van de regeering,
ëïnäïá , want hoe zou men een land kunnen besturen, zonder het recht te· hebben
’ ambtenaren te benoemen of te bevorderen? Het hoofd van een staat of
. ï I zijn tijdelijke plaatsvervanger kan toch niet verplicht worden het be-
{ ` 4 stuur te laten voeren door ambtenaren wier benoeming of bevordering
ln; , Z van een ander gezag dan het zijne afhangt. Evenmin kan hij voor de
il? ; · noodzakelijkheid worden gesteld, de vacatures, die door overlijden, ont-
{ slag, dienstweigering of pensioeneering van ambtenaren ontstaan, open
I ,’ I te laten, op gevaar af van het geheele landsbestuur met zijn verschillen-
al i . de raderwerken van hooger beheer, gerecht, on·derwij s, financiën enz. te
I Y verlammen, te ontredderen en te ontwrichten. Het_beno-emen en bevor­
j gl i deren van ambtenaren is dus een eisch van goed bestuur, waaraan zoo-
"Q IL; ’ wel door eene bezett-ende macht als door een eigen regeering kan en
jg moet worden voldaan.
if Y ­ In het Belgische ambtenareneorps, zooals dit op het tijdstip, toen tot
,:1 jig I _- het invoeren der bestuurlijke scheiding werd besloten, samengesteld
jj ` ` was, bevonden zich niet in voldoende mate de noodige elementen, om
jl? I. geschikte ·en voltallige bestuursorganismen voor Vlaanderen te kunnen
i I vormen. Immers was het overgroote getal der fungeerende ambtenaren
{ A met de Nederlandsche taal niet of slechts zeer onvoldoende bekend, en
li ` I I stond ook nog daarbij tegenover den geest van het Vlaamsche volk vol-
` . _] . k-omen vreemd, ­of zelfs vijandig gezind. Dat was van oudsher algemeen
’ · L,,; _ bekend en erken­d, en, ofschoon in de laatste periode vóór den oorlog .
_· 5; eenigermate verbeterd, een onvermijdelijk gevolg van de inrichting van ä
jl het onderwijs en van het systeem van recruteering, een gevolg, dat ook ë
· V r . in de toekomst, zoolang de- inwendige administratie in het Fransch werd
. { gevoerd, niet was te ontgaan.
Uit dien hoofde was het een noodzakelijkheid het ambtenarencorps
» voor de Vlaamsche bestuursorganismen, zooveel mogelijk m­et gebruik-
{ _ making der reeds aanwezige krachten, maar voor een aanzienlijk deel
a
ï tm ,3
g ‘ E a,t· gti
ii ‘ er .
is J "‘Z?"‘liëe `
i ïgyïï.
i v . ­. ·­ »,.- «- -- - ­- V M . . · B