HomePro Flandria servandaPagina 69

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

_________________________________ DE BESTUURLIJKE SCHEIDING 53
ïäëïscïiwïïtá op te leggen. Maar wat zou het anders zijn dan een voorrecht, indien
[den €n’Z€èS de bezetter telkens de militaire noodzaak kon inro·ep·en, die alleen te
zijner beoordeeling staat e-n die hij zelfs door het leiden der operatiën
F 1914 door i kan verwekken, om zichzelf van de verplichting tot inachtneming van
tot dm; GOu_ { ’s lands wetten te ontslaan? Waar eenmaal de nadruk is gelegd op het
arbeid alleen belang der bevolking ende verplichting van den bezetter te haren op-
àl de eenige zichte, brengt deze verplichting althanslihet recht mede om er zich door
S dit W€rk€_ geschikte middelen van te kwijten. En juist dit recht (geen voorrecht!) V
Lgêh de Vla_ heeft-de Haagsche Conventie niet willen beperkt zien door hinderlijke
BUISSET met ü bepalingen, ontle·end aan de landswetten; waar deze een beletsel zou-
Gsêf van het 2 d·en worden voor de te verzekeren orde en openbare diensten,'strekt de
doof alsook g verplichting van den bezetter, die immers alle middelen, die binnen
T, _€n’V€rZO€_ ë zijn bereik vallen (tous Zes moyens qui clepemlent de lm) heeft toe te
êoormchüh , passen, zich uit tot het nemen van maatregelen,. boven of buiten de
gw g gewone wettelijke-. Uit elke ,,volkomen verh1ndering" vloeit dus voor
èêchjc tot in- f hem voort, niet het voorrecht, doch de verplichting en m·eteen het
Fêmaakt ' en- ä recht, nieuwe wettelijke be·palingen•uit te vaardigen en·in de. plaats te r
5V0dZaak’k2m , doen treden van ·de op dat oogen·bl1k onvoldoende of hinderlijk geble-
Em tijde E- ken w-etten des lands.- _ t
Zêkêrem wïgf g Alle-en: deze opvatting houdt vast aan de spil waarom alles zich be-
ten gêvoxlgé f weegt: het belang der be~zette·_bevolk1ng. • _ ­
mit in Welk Waar de bestuurlijke scheiding, die aan een m·eer dan tachtigjarig
Zêkèrd WOT- ä onrecht een einde moest maken, een maatregel was, die evenzeer door
BH tot maat- de eigen regeering als door de bezettende; macht kon worden genomen,
Strijd ·‘ vermits hij door de omstandigheden dwingend ge·boden•scheen, is er
G Cohäïêmiê geen reden, om. hein dezer bez-ettende macht tot een grief aan te re-
ëmdem Oor- kenen ; veeleer is hij te beoordeelen als de daad van een ,,bonus pater
m EH de fam1lias". E·en onrecht te willen besten·digen, omdat het sedert lang
één de VGT- bestaat, en omdat he-t nog niet door de eigen regeering is hersteld, zou
[ hêerschém W met alle beginselen van Recht strijdig zijn. Reede de Romeilnsche wet-
; lands hem; gever immers zeide,. en nooit werd dit rechtsbeginsel door iemand be-
q kcmdêil in twist: ,,quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis con-
10(me de Zi.11 valescere" - ,,wat van den be-ginne verkeerd is, kan mettertijd niet
üghêldên 30% goed worden", met andere woorden: ­onrecht wordt geen recht, omdat
W dan {Vet- 3 het lang duurt. I I U
I toestanden Geenuredeneering ter wereld is bij machte het voortbestaan tvan een
'wordên OV _ klaarblijkelijk onrecht te rechtvaardigen? hetnkan nooit billijk zijn,
je bêzêttêä dat onrecht, al ware ’t zelfs maar tijdelijk, blijft voortduren, als het
( gebied im ä mogelijk is het uit den weg te ruimen zonder iemand in zijn recht _
te krenken. Onrecht behoort dus, zoo·dra daartoe gelegenheid is, h-er-
mêcht hier- steld te worden, en geen m-ensch kan het een ander euvel duiden een
mCh,D__b€_ E onrecht te hebben doen ophouden, of er een ander een verwijt van -
B Haagsche maken, tot het herstellen van een onrecht te hebben medegeholpen. Dit
Er rêchtên g geldt des te meer waar beide belanghebbenden het eens blijken, zooals
fplichüngen R hier het geval was, om dit onrecht door het invoeren van de lang be-
i trachte gelijkheid te doen, ophouden: immers reeds vóór den oorlog
,_ Pro Flandria Servanda. 5 .
i