HomePro Flandria servandaPagina 68

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

il i' "
1 Y; 52 DE BESTUURLIJKE SCHEIDING
lj l ` eene, het Vlaamsche, zijn door grondwet en andere wetten gewaar- ‘
ä Q borgde rechten wenschte te verkrijgen; het andere, het Waalsche, zijn V
J ­ voorrechtentegenover het eerste wenschte in stand te houden en zelfs
je nog zocht uit te breiden. · · ;
Hè ,, nderdaad werd al heel spoedig, nl. reeds in November 1914, door ,
den heer BUISSET, volksvertegenwoordiger voor Charleroi, tot den Gou-
äïi 3 gij V verneur­Generaal het verzoek gericht, dat de bezettende overheid alleen
_ ;§ fï­ en uitsluitend de Fransche taal zou gebruiken, ,,d»eze taal de eenige
in W 4 5 ‘ zijnde, die in België als officieel geldt". Aanvankelijk’ was dit werke-
j Q lijk de handelwijze der Duitsche overheid geweest, waartegen de Vla-
äil l _ mingen in verzet waren gekomen, op we·lk verzet de heer BUISSET met i
. *Ff zijn verzoek reflecteerde. Zoo drong tot den bezetter het besef van het i
r onrecht waaronder de Vlaamsche bevolking gebukt ging, door, alsook
Zäl; " ] van de moeilijkheden en hinderpalen, die een rechtvaardigen verzoe- i
fjçï ll i n·end bestuur des lands in den weg stonden, namelijk de bevoorrechting ‘
, i der Fransch sprekende Belgen ten nadeele van de- Vlamingen. ·
ä " `_ Wat de ,,volkomen v»er·hinde·ring" betreft, waaraan het recht tot in- j
. grijpen in de wettelijke toestanden ondergeschikt wordt gemaakt, en- f
kelen vatten haar aldus op, dat ze slechts door militaire noodzaak kan
¥ ontstaan; volgens hunne opvatting zou de bezetter te allen tijde ge-
L houden zijn de openbare orde en het openbare leven te verzekeren met
· inachtneming der bestaande wetten, behalve wanneer hij, ten gevo·lge
gï f , van den militairen toestand, daarin volkomen verhinderd wordt, in welk
· geval openbare ·orde en diensten door hem tóch moeten verz·ekerd wor- y
A". , H den, maar dan door voor zooveel noodig de toevlucht te nemen tot maat-,
nl regel-en, van de bestaande wetten afwijkend of er mede in strijd. ·
jiu - · Het is bezwaarlijk vol te houden, dat door d·e Haagsche Conventie
;l¥_ ' j · a priori is beslist, dat ,,volkomen verhindering" niet door andere oor-
Nl-, . zaken dan militaire noodzaak kan teweeggebracht worden. En de
§,, * Haagsche Conventie heeft toch gewild, ·dat de bezetter zich aan de ver- i
plichting, in ’t belang der bevolking orde en regel te doen heerschen,
gi . niet z·ou onttrekken door voor te geven, dat de wetten ·des lands hem
_ daartoe de middelen niet aan de hand doen. De landswetten konden in ~
r _ i` normale omstandigheden voor de eigen regeering wel voldoende zijn,
,· doch ze zijn natuurlijk berekend op die no·rmale omstandigheden, of ?
l j ook op buitengewone, maar waarvan de mogelijkheid door den wet- 2
A. gever eenigszins was voorzien. Treden nu geheel onvoorziene toestanden
' . in, dan staat men voor deze keuze: of orde en regel moeten worden op-
“ . w i geofferd, ten einde de formeele wetten niet te schenden, of de bezetten-
. ig ‘ de macht moet, in ’t belang van orde en regel, op wettelijk gebied in-
‘ _ äç . grijpen.
tl ä " Het is opmerkelijk, dat juist degenen, die den bezetter het recht hier- §
9 toe, tenzij bij militaire noodzaak, ontzeggen, ook + en dit terecht - be-
A weren, dat de bedoeling van art. 43 van het bij het vierde· Haagsche ¥
ë V verdrag gevoegde reglement niet kan zijn hem, den bezetter, rechten ’
C ëiif toe te kennen, maar wèl hem in ’t belang der bevolking, verplichtingen
ä ‘ ' ’
°§ ii il §'i¥; c" T.
r i a
wi = 4; eë ‘ ·
z ‘ ·
_ 1 ‘ . " . . ` · ··‘’ «=·e je je ‘