HomePro Flandria servandaPagina 67

JPEG (Deze pagina), 1.26 MB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

F -- ·.», - - . .. , _
DE BESTUURLIJKE SCHEIDING 51
cht zijnde 1°. een land bevolkt door 4.300.000 Vlamingen en 3.200.000 Walen;
2**. een grondwet, die de ,,vrijheid der talen" waarborgt, en een wet,
1 de onder die het Nederlandsch zoo-wel als het Franseh als officieele taal er-
•r­d-eren. kgent (1898) ;
. de eerste 3°. een uitsluitend in de Fransche taal gevoerd be·stuur van staat,
l van hem, gewest ·en gemeente, daarbij een ste·l taalwetten ten behoeve van de _
plaats, dat ;_ Vlaamsche bevolking, welke taalwetten. niet behoorlijk ten uitvoer ge-
lands, ten- legd werden ten gevolge van den o·nwil, in vel-e gevallen overslaande
iken of op tot patente tegenwerking, van ·de groote meerderheid d·er ambtenaren.
ä Deze taalwetten kónden trouwens niet behoorlijk toegepast worden,
op den be- · daar de bedoelde ambtenaren over ’t algemeen het Nederlandsch niet
hoeverre eens machtig waren. Geen sterker bewijs van die onkunde, dan het
enaangaan- bestaan, bij -elk departement van algemeen bestuur, van een ,,vertaal-
äcomen oe¢·­ dienst", die een vlugge behandeling en afdoening van zaken aldoor en
j onvermijdelijk in den we·g stond.
n splits·ing Q Om nu te kunnen besturen naar den geest van de Haagsche conven-
tie, met inachtneming van ’s lands wetten, ook van cle Vlaamsche taal-
efent door wetten, ·oordeelde de Gouverneur-Generaal, dat de samenstelling van de
xoninklijke centrale bestuurslichamen een wijziging moest ondergaan. Deze wij-
·delijkheid, ziging k­on wellicht in meer dan eene richting ­geschieden. De Gouver- `
>m nieuwe neur-Generaal verkoos de indeeling dezer verschillende bestuursorga-
ft hij nie- nismen in een ,,Vlaamsche" en een ,,Waalsche" afdeeling, de- Vlaam-
en o-f ver- § sche voor het Noorden, de Waalsche voor het Zuiden, afgebakend naar
acht. Zelfs ·de eeuweno-ude·, onb­etwistbare taalgrens, die van Oost naar West
2 gedeelten dwars door België loopt en waarvan het bestaan ook door de Belgische
ook dezen taalwetten wordt erkend. De bevolking van het noordelijk gedeelte
denzelfden zou in het Nederlandsch, die· van het zuidelijk gedeelte in het Fransch
tot nu toe worden bestuurd. Hiermede was de zo·ogenaamde· ,,bestuurlijke schei-
ens een on- ding" ingevo·erd.
de Koning S Daartoe werd geen ni-euwe wet vereischt: het is van het hoogste ge-
tuur. Het wicht, dat niet uit het oog te verliezen. Het gold een maatregel van
t vijftien; _ bestuurlijken aard, die dus zonder eenigen twijfel binnen de bevoegd-
ingevoerd, § heid ligt van het Hoofd van den Staat handelende als opperste, uitvoe-
in departe- b. rende macht. De bezetter behoefde zelfs geene-rlei bestaande wet te
pl dat stuk, wijzigen. Doo·r het uitvaardigen van een besluit, dat gelijk stond met .
ement, van een gewoon ko­ninklijk besluit, geenszins met een wet, handeld·e hij als
e credieten. drager van de uitvoerende macht, eerbiedigde dus ’s lands wetten, en
men. Daar i behoefde, ter rechtvaardiging van de bestuurlijke scheiding, de vol-
1t niet kon _ komen verhindering om die wetten in acht te nemen, waarvan de
e macht en Haagsche Conventie gewaagt, niet in te roepen.
nde macht, De noodzakelijkheid, en dus de plicht voor een deugdelijk bestuur te
zich daarin zorgen, noopte de bezettende macht tot dat besluit. Immers, zoodra de
Gouverneur-Generaal het bewind in handen genomen had, kon hij vast-
g van zijn stellen, dat in België twee volkeren leven, het Vlaamsche en het Waal-
-e volgende sche, elk met zijn eigen taal; dat een dezer volkeren wederrechtelijk
bevoordeeld werd en er een strijd bestond tusschen beide, daar het
. E