HomePro Flandria servandaPagina 64

JPEG (Deze pagina), 758.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

‘·`` E E T ` * N E `
iq Y;
ï@ dit . ` . 1
il 1 48 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT
universiteit hebben gedien­d of bezocht, staan tegenover zulk een even-
tueel conflict volkomen onzijdig, tenzij zij door persoonlijke handelin- ·
· ·;_ gen deze onzijdigheid zouden hebben geschonden. .
Het bovenstaande samenvattend, zal het oordeel over de Vlaamsche
I 4. universiteit zooals zij in de jaren 1916-1918 heeft bestaan, afhangen
V . van de erkenning dezer twee feiten: l
t . 1°. de rechtmatigheid van de bestuurshandelingen der bezettende
‘ ‘ macht; r
f E 2°. de aanwezigheid eener werkelijke behoefte aan hooger onderwijs 2
3 1 in Vlaanderen in de jaren der bezetting 1916, 1917 en 1918.
;‘ë _` · Wie een dezer twee feiten betwist, kan aan de Vlaamsche universi­
_ teit in die jaren haar recht van bestaan, althans hare opportuniteit
r` ; - ontzeggen, doch haar daarom no·g niet als een landverraderlijke instel-
· j ling veroordeelen; wie ze niet betwist, zal naar de ste-llige overtuiging ,
U ` aller stambewuste Vlamingen, d·e Vlaamsche universiteit in haar be- ,
f ginsel als onaantastbaar, in haar doel en werkzaamheid als heilzaam g
1 , erkennen. _
g . [ E F
. 1 ll.l t . * -
ná TWEE`] lïllly _ V _ ` _ _ · ·. J ·-.:.7 = -- ·~'·A‘··" °‘ " " ` A