HomePro Flandria servandaPagina 63

JPEG (Deze pagina), 1.26 MB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

li DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 47
jsstelsel treurige schouwspel verto·on·d·en van een door haat en tweedracht ver-
ïalen en scheurd land, z·ooals het België van onze dagen er een is. De Vlamingen
vstel der daarentegen kunnen met een gerust gemoed den tegenstander tarten
werping feiten te noemen, waaruit hun haat en hun veroveringszucht blij-
waarin, ‘ k-en zou.
;‘Neder­ Wat inzonderheid de politieke gev-olgen van de vervlaamsching der
kan dan Gentsche hoogeschool betreft, deze konden noch kunnen zijn, zooals
irin hun de franschgezinden willen doen gelooven, ondermijning, maar beves-
zhe zijde tiging en versteviging van het Belgische staatsverband, door erken-
at altijd ning van de rechten en ontwikkeling van den natuurlijken aanleg van
er ieder- elk zijner bestanddeelen.
ke zonde Het antagonisme, dat in het oog van velen (Belgen en buitenlanders)
tot stand * bestaat tusschen de belangen der verschillende rassen of volkengroe- -
van den j pen kan, van een onbevooroo-rdeeld standpunt, zich oplossen in· e·en
Het lijkt ` hooger akkoord: de menschheid als een geheel opvattend, behoort men
in 1814: den bloei van ie-d·ere nationaliteit op haar eigen gebied, met volkomen .
,s geleerd eerbiediging van het gebied der andere, te beschouwen als eene ver-
oolsching ;, rijking van de gemeenschappelijke bezittingen der natiën. Binnen de
enzelfden palen van een land als België bijvoorbeeld, is, van hetzelfde standpunt
siastische beschouwd, opbloei van Vlaamsch leven naast Waalsch leven geen tegen-
cen tegen strijdig, maar een samenhoorig belang. Tot het meer en meer naderen
” t·ot dat ideale standpunt wil de Vlaamsche beweging, wilde ook de
; verfran- 1, Vlaamsche universiteit te Gent, doch zonder prijsgeven van hare rech-
iamsching ten, altijd ­hare medewerking verleenen. Haar be·staan wil zij vestigen
zhten aan , op haar recht, waarvan zij onbeschro-omd de- erkenning vraagt aan
rs aan de voor- en tegenstander, aan de eigen wettelijke regeering als aan de
dt gelegd, g` tijd-elij-ke, bezettende macht; niet op eenige gunst, die zij zou hebben
samenge­ afgebedeld. Haar streven gaat naar verzoening door erkenning, niet
g als heil- naar verbittering door misk-enning van het recht van anderen.
Jrg zich te Q Zij kan echter het antagonisme, dat vroeger bestond, niet wegcijfe­ _
ruilt. Zelfs ` g ren noch ineens uitwisschen. Voor fransch- of duitschgezinde tenden-
vuststokers cies in de internationale politiek is zij evenmin verantwoordelijk als
rdigd.­ De = voor elke andere geestelijke strooming in Europa, en het kan niet van
Fransche j de Vlamingen worden gevergd, dat zij met de uitoefening hunner hei-
aaakt door ; ligste rechten, ja met het zoeken naar bevrediging hunner wezenlijk-
weg voort- g ste behoeften zouden wachten totdat dit antagonisme hetzij binnen,
uizing van hetzij buiten ’s lands opgelo·st zij. Dit ware voor eeuwig afstand doen
toonen de V van hun recht; meer nog, verzaken aan hun plicht en roeping tegen-
,n hen, die over ­het opkomend geslacht.
ndelen dan : Indien er aangaande de rechtmatigheid der bestuurshandelingen der
en overige g bezettende macht, die met de Vlaamsche universiteit in verband staan,
ner rechten ë verschil van opvatting heerscht, behoort dit conflict, dat een inter-
imingen en ; nationaal karakter draagt, langs den weg van de internationale recht-
, indien ·de ä spraak, en in de eerste plaats tusschen de beide betrokken regeeringen
e leus Een- j - de wettelijke en de bezettende -­_ te word-en opgelost; alle personen,
n aldus het die als ambtenaar, be-ambte, student of anderszins de Vlaamsche
jl
il
Q
l