HomePro Flandria servandaPagina 62

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

gl gi? " `T-?ïï""‘*ï‘“ïï.ïïi‘*ï:ï#ïï::;:r;¢;:::;;ï;<;;ï;T»·-»v..-1 en
r` ï lg
, ‘ ; 1* 46 DE VLAAMSCHE HoooEscHooL TE GENT
. het aan Vlaanderen opgedrongen Frans­ch bestuur en onderwijsstelsel Q
te handhaven en het politieke en economische overwicht der Walen en
franschgezinden te kunnen behouden. Onder d·en schijn van herstel der
gil _ wettelijkheid, van verheerlijking des vaderlands en van_ uitwerping
, `i . van het verraad, leveren zij een program voor de verfransching, waarin, 'W
j · moest het worden verwezenlijkt, het fiere zelfbewustzijn, het"Neder­
, · landsche ras- en stamgevoel der Vlamingen niets anders lezen kan dan
Y een onverbiddelijk doodvonnis. Dit hun stambewustzijn, waarin hun N
Eg; j . grootste weerkracht lag tegen een mogelijk streven van Duitsche zij de
, " (ook na den oorlog) om hen geestelijk te overheerschen, en dat altijd
hun drijfveer was tegenover Duitschland zoo gxoed als tegenover ieder-
een, ook tijdens de bezetting, wordt hun tot een onvergeeflijke z-onde
­ i _ aangerekend. Niets van al hetgeen door de bezettende macht tot stand ·
1 werd gebracht, mag behouden blijven, alleen maar omdat het van den
; l vijand komt, zelfs indien het land en volk ten goede kwam. Het lijkt "
ëäï wel een restauratie naar het vo·orbeeld van die de·r Bourbons in 1814:
E » evenmin als de Fransche émigrés hebben de verfranschers iets geleerd
E of vergeten; maar zij die zoo spreken keuren te gelijk de verpoolsching L,
van de Warschaus~che hoogeschool, met m·edewerking van denzelfden
vijand ondernomen en doo-rgezet, goed, en staan in entho·usiastische V,
bewondering voor het gewapend verzet der Tsjecho-Slovakken tegen ,
l" lg den Oostenrijkschen staat. A
_ Alleen zij, die hardnekkig aan ·de meening vasthouden, dat verfran- li
gi T _ sching voor Vlaanderen heilzaam is, en dat gr-ondige vervlaamsching
achteruitgang beteekent, zullen eenige waarde kunnen hechten aan ,
F de bet-oogen, waarin de voorstanders van en de medewerkers aan de
5; vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool ten laste wordt gelegd, E
gl; dat zij tot schade van België met den ove-rweldiger hebben samenge­
werkt en dus landverrxaders zijn. Zij, die de vervlaamsching als heil-
' _ zaam beschouwen, zullen na lezing van een dergelijk betoog zich te {
é , vergeefs afvragen, in welke handeling het ve·rraad toch schuilt. Zelfs j
El het veel zachtzinniger verwijt, dat de vervlaamschers onruststokers
Q2 T « en twistzoekers zijn, wordt do·or geen enkel feit gerechtvaardigd. De ·
samenwerking, die de Vlamingen wenschen ook met ·een Fransche g
E universiteit in het Walenland, wordt alleen onmogelijk ge-maakt door V
` V · den wil der tegenstanders, die ook thans nog op den ouden weg voort- ,
j gaan en in het opnieuw bevrijde- België vervolging en verguizing van
T ‘ andersdenkenden tot het uiterste drijven, zich onbekwaam toonen de '
f drijfveeren, gedragingen en opvattingen te waardeeren van hen, die
ë t in merg en been Vlaming zijn en dus niet anders kunnen handelen dan _
, ze doen, ofschoon zij in rust en vre-de met hun Waalsch·e en overige
· ‘ , franschsprekende landgenooten wenschen te leven ·en dezer rechten Q
g ‘ evenzeer wenschen geëerbiedigd te zien als hun eigene. Vlamingen en ;
E ' «ï ;‘ Walen zouden elkan·der niet beschouwen als tegenstanders, indien ·de g
' ~ verfranschers die ol zoo graag schermen met de Belgische leus Een- T
Q « clracht maakt macht, ze niet tegen elkander ophitsten en aldus het
i= · il
. Q » il
5 ‘ l
~ï l 1 . · i ‘ à