HomePro Flandria servandaPagina 61

JPEG (Deze pagina), 1.25 MB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

1
DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 45
eid te ver- imeene behoefte aan eigen leven der nationaliteiten, eene der fazen van
ïde ontwikkeling der Latijnsche en Germaansche volkeren tegenover el-
goedkeuring kander; als zoodanig trekt zij de aandacht der denkers vooral in lan-
h een prijs- den als Frankrijk en Duitschland 1). Lang vóor den oorlog deed zij dat,
ingen waar- ievenzeer als de Finsche, de Poolsche, de Iersche, de Armenische kwes-
lïtiën, en andere; ook tijdens den oorlog zou zij het blijven doen. Wie
heeft, bleek gdit zou willen verijdelen zou het niet kunnen. Of nu eene vreemde
1 de werking êmogendhe-id daarmede haar voordeel wil doen door oogm-erken na te
derd studen- ájagen, die voor België schadelijk zijn, hangt vooreerst af van wat men
king ·neemt, als schadelijk voor België voorstelt. Er bestaan in en buiten Europa
ideels onder j staatsinrichtingen, die zich aanpassen aan de aspiratiën van meer dan
allerjongste, 52 één volk; wij zijn van oordeel, dat eene evolutie der Belgische staats-
waren inge- @i instellingen in deze richting niet verderfelijk, doch heilzaam zou blij-
dat het ver- {ken. Dit is de gron·dgedachte zelve der Vlaamsche beweging.
zeer b·em-o»ei- Hiermede wordt niet voorbijgezien, dat ook op dat gebied gevaar-
l onmogelijk ïlijke stroomingen kunnen ontstaan. Of de Vlaamsche hoogeschool daar-
den levens- gaan schuld heeft, is niet bewezen en niet te bewijzen: met volle gerust-
1* heid wacht zij ook op dit punt den uitslag van een onpartijdig on·der-
ir de klinie- äzoek af.
gebruik ge- 1 Welke ook de bijbedoelingen van de Duitsche regeering of van som-
1 en het be- ämige Duitsch·e re-geeringspe·rsonen mogen geweest zijn, dit gaat zeker: "
ettende mili- äde Vlamingen hebben alleen en uitsluitend Vlaanderens belang gewild
s de labora- {en betracht; zij hebben de Gentsche Hoogeschool, die tachtig jaar lang
1; is misbruikt geworden om het Vlaamsche Volk van de Nederlandsche
laren, die in beschaving te vervreemden, willen herwinnen voor het doel waartoe
ijn geweest, ig ze ge·sticht werd: de ­opbeuring en ontwikkeling van het Vlaamsche
rerzoekingen §Volk en het heil van den Nederlandschen stam. Dat, en dat alleen, is
het gevaar, lin de oogen hunner tegenstanders de misdaad, die zij begingen. Nie-
t vaderland, mand, die ­onbevo·oro=ordeeld is, zal de zuiverheid hunner inzichten noch
aamheid ge- hun goede trouw kunnen betwijfelen, en uit een onpartijdig en vol-
jaren 1916- jj ledig onderzoek naar de feiten zal niets anders kunnen blijken dan dat
nstaande de §bij de regeling van alle aangelegenheden, die de Vlaamsche universi-
sche periode #1 teit betreffen, het Vlaamsche belang steeds den doorslag heeft ge- ·
eh personeel. igeven, ja, uitsluitend in het oog is gehouden, telkens als med·ewerking
onvolkomen- der bezettende -overheid is aanvaard. .
T verbeteren. 3 Het is de vraag, of zij, die de voorstanders van en de medewerkers
rken tot het iaan de Vlaamsche ·h·oogeschool ·beschuldigen van onoprechtheid, baat-
schiedde het izucht en landverraad, zelf vrij uitgaan. Uit alles wat sedert de be-
êvrijding van België door hare tegenstanders geschreven werd, blijkt,
5 was, tegen dat dezen de Fransche hoogeschool tot elken prijs in Vlaanderen in
en daartoe L stand. willen houden, zoodat al die uitbarstingen van verontwaardiging .
er vervlaam- gtegen de Vlaamsche hoogesch·ool (die zij de ,,Duitsche" noemen!) niet
gg veel meer schijnen te zijn dan voorwendsels, om des te gemakkelijker
ië, ofschoon ----~ - -----­--­--­--------- -- »- ---- - ·
elling wekke 1) Zie b.v. H. CHARRIAUT, La Belgique moderne. Une terre cfexpériences,
van de alge- ‘ (Paris, 1910).
.1
l