HomePro Flandria servandaPagina 60

JPEG (Deze pagina), 1.21 MB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

. W,,... ~-Y--rw--Wc r ’ " ` l
nl w ‘
i nl .
44 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT
4 vaderlandsliefde met het ondergaan dier noodzakelijkheid te ver-
" » Z‘O‘€l'1€H. Q i
i In geen geval heeft deze medewerking ingesloten een goedkeuring `
. van hetgeen aan Duitsche zijde afkeuring verdiende, noch een prijs-
2 geven van het vrije oordeel over gebeurtenissen en handeli·ngen waar-
over de geschiedenis te richten heeft.
4 Dat de Vlaamsche universiteit het volksbelang gediend heeft, bleek g
j reeds uit hetgeen voorafging. Het blijkt ten overvloede uit de werking
1 der universiteit zelve, die in 1918 reeds door ruim vierhonderd studen­
l ten werd bezocht, geen gering cijfer als men in aanmerking ·neemt,
1 vooreerst, dat de studenten uit de vroegere jaren grootendeels onder j
;;iQ j de wapenen waren opgetrokken en dat dus slechts de allerjongste, 52
iljï T degenen, die wegens hun jeugdigen leeftijd in 1914 niet waren inge- j
T lijfd, naar de universiteit kwamen studeeren ; v·erv­olgens, dat het ver- j
V keer met Gent wegens de militaire bezettingstoestanden zeer bemoei-
lijkt, ja voor een niet klein gedeelte van Vlaanderen geheel onmogelijk
Q; ` was; eindelijk, dat de- schaarschte aan levensmidd-elen den levens- 3
ä standaard zeer sterk in de hoogte gedreven had. “
ik » De universiteit is ook onmiskenbaar nuttig geweest door de klinie-
Sl . ken en polikliniek·en, waarvan de bevolking een zeer ruim gebruik ge- jl
V maakt heeft; door het in behoorlijken toestand behouden en het be- ä
7: T hoeden voor verwaarloozing of verstro·oiing door de bezettende mili-
tairen, van de kostbare bezittingen der universiteit, zooals de labora-
to-ria, verzamelingen, musea, enz. g
lj Ook is het een gewichtig landsbelang, dat in de oorlogsjaren, die in
E, ' zooveel opzichten ·een tijd van verwildering en ruwheid zijn geweest, ig
3 ; ·een aanzienlijk aantal jongelieden, in plaats van aan de verzoekingen
g van den lediggang te zijn blootgesteld, en daardoor aan het gevaar, ä
lg dat hun goede aanleg, tot schade van henzelf en van het vaderland,
niet tot ontwikkeling kome, ge-regelde en nuttige werkzaamheid ge-
Jil ä vonden hebben. Er is aan de Gentsche universiteit in de jaren 1916- gl
1917 en 1917-1918 ijverig gewerkt en gestudeerd, niettegenstaande de
il; ongunst der tijden, de moeilijkheden aan elke organisatorische periode ïl
lj l verbonden, het gemis van assistenten en geschoold t-echnisch personeel.
Zij zou ook kunnen gewagen van hare pogingen om menige onvolkomen-
heid in onderwijs en inrichting der vroegere hoogeschool te verbeteren. E
ë=§ A Al wie dus de onheilen van den oorlog ve·rlangt te beperken tot het
jl ë onvermijdelijke, zal zich daarin moeten verheugen, al geschiedde het i
· ook niet zonder medewerking der bezettende macht.
, Ten tweede: het eigenlijk oogmerk der bezettende macht was, tegen
" ‘ de Belgische be-langen in, de Duitsche politiek te dienen; en daartoe ;
­ · zouden de voorstanders van en de ·medewerker·s aan de vervlaam-
· . sching der Gentsche Hoogeschool zich geleend hebben. Q2
, Het is onvermijdelijk, dat de Vlaamsche kwestie in België, ofschoon
T ‘ op zich zelve een binnenlandsche aangelegenheid, belangstelling wekke ?
g ; .~ buiten de landsgrenzen. Zij is eene der vele openbaringen van de alge- ‘
5 ` .j
2, I l
è; l
Hi =ä
_, J J _ ri, jin __r,;..ï.;....-”-...-. ··--·­-­-·,­,-«·«~~­-#­­~¤­~­­·-·-*~·*‘*"‘;"^*’+ ' Y