HomePro Flandria servandaPagina 59

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

E DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 43 O
en bestuur onder de uitoefening van het gezag door eene bezettende macht, waar-
b Fransch mede de Vlamingen door taal en afstamming verwant waren!
ken. Inte- ‘ De zeven oude professoren, evenals hun nieuw benoemde ambtge-
Luiksche nooten, getroostten zich de niet altijd even aangename uitingen van
irden hier- die ontstemming gaarne, gesteund als zij werden door de onverholen,
nd bleven geestdriftige goedkeuring van meer dan tweehonderd intellectueele,
ent, waar gepromoveerde Vlaamschgezinden, die ”in de onderteekening van de
onderwijs manifesten van den Hoogeschoolbond en van den Katholieken Oud-
hoog-studentenbond tot uitdrukking kwam, aan welke manifesten
siteit ver- daarenboven duizenden Vlamingen uit alle stan-den adhaesie betuig-
ldén; één den; gesteund ook door de stilzwijgende, maar in private gesprekken
eerd. De betuigde instemming van zoo velen, die uit vrees voor broodroof hun
ler dezen, L overtuiging niet` openlijk waagden uit te spreken, of -­- hoewel zij de
iken aard vervlaamsching inwendig goedkeurden en toejuichten, uit antipathie
rkrachten tegen den bezetter, zijn hulp in dezen niet openlijk wilden goedkeuren;
s naar de gesteund - lest best - door het getuigenis der IJzer-soldaten, nader-
lezettende ïç hand blijk·ende uit hun Catecliisonns cler Vlaamsche Beweging (hoofd-
stuk IX) 1).
n, die de
he op het * * * *
rs in vre-
ontstem- Dat de opening der Gentsche universiteit met het Nederlandsch als
>rlogstijd, onderwijstaal velen zou ontstemmen, was dus voorzien. Niet voorzien
kl was, dat men zo·o ver zou gaan ze te willen brandmerken als eene
the hooge- g§ daad van ,,landverraad".
zn op non- 1 De be-schuldiging van het ,,landverraderlijk" karakter d·er universi-
vering een teit beru·st op twee overwegingen.
tiviteit ge- i Ten eerste: zij zou tot stand gekomen zijn met de medewerking van
ld aan de den vijand van België.
veten ver- Daaromtrent valt aan te- merken, dat, hoe pijnlijk het moge zijn
kreeg als voor het vaderlandslievend gevoel, tij·dens d-en duur eener bezetting
niets tot stand komen kan, zelfs niets in stand kan blijven, tenzij m-et
rector H. medewerking der bezettende, besturende overheid, welke in die geval-
>ht op het len niet optreedt als vijandelijke macht, doch als wettelijke vertegen-
t bekomen woordigster der wettelijke regeering. Alle officieele instellingen,
akten der in hetzij ze een tijdelijk, hetzij ze een blijvend karakter hebben, kan men
wachtgeld dus evenzoo brandmerken. Toch heeft men dit niet gedaan tenzij ten
gevaardigcl opzichte van de Gentsche universiteit en van heel enkele andere instel-
nd gelijk- lingen. Velen schijnen geen onderscheid te willen of te kunnen maken
cler wedde Q tusschen verovering en bezetting met een burgerlijk bestuur, welk
laatste als tijdelijke doch harde noo­dzakelijkheid moet worden aan-
ich bereid vaard in het belang cler bevolking. Deze laatste omstandigheid en niet
»or benäe­ iemands willekeurige opvatting geeft den doorslag, om den plicht der
mgen, at i -.­­­.dïl«-.-..*_ll.?­-.*.T.-l­_.l..;-­
lt de zaak 1) Uitgegeven bij K. ma ScnAa1>n·R1jv1aR en j. Cnmrnnrink, Ontwikkelings-
, garng der Vlaamsche Frontbeweging (ljzerreeks I; Brussel 1918), blz. 77 vl-gg.