HomePro Flandria servandaPagina 58

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

al 1· ·. ‘ ' V ­
1
l 1
[ , ï 42 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT ?
j 1. den, en de onderwijstaal dus door een maatregel van algemeen bestuur ä
kon worden bepaald. Hiermed·e werd allerminst beoogd het Fransch
l universitair onderwijs te vernietigen of onmogelijk te maken. Inte- ‘
. 1 gen­deel, het was het verlangen der Vlamingen, dat ook de Luiksche
, universiteit - en dan natuurlijk in het Fransch - zou worden hier-
ä opend ; pogingen door de bezettende macht daartoe aa·ngewend bleven
i er vergeefsch. De Vlamingen maakten alleen aanspraak op Gent, waar
QR T immers de professoren uit eigen beweging het Fransche onderwijs
i ,vi T hadden geschorst.
1 Een zevental onder de professoren der Gentsche Universiteit ver- Z;
ïgp klaarden zich bereid hun colleges in het Nederlandsch te houden; één
p onder hen had nooit anders dan in ’t Nederlandsch gedoceerd. De
overige volhardden bij hunne weigering 1), sommigen onder dezen, Z
gj: t goede Vlaamschgezinden, om redenen van geheel persoonlijken aard
die hier dus niet kunnen besproken worden; de noodige leerkrachten
om de universiteit zoo niet in haar geheelen omvang, althans naar de
behoeften des oogenbliks in te richten, werden door de bezettende ïè
[J t overheid aangesteld.
tf . Bij de bekende geestesinrichting in die Belgische kringen, die de
« verspreiding der Fransche taal ten koste van de N­ederlandsche op het ‘
§'i. i eigen gebied dezer laatste voorstaan, was het zeker, dat zelfs in vre­
p destijd de- vervlaamsching der Gentsche universiteit groote ontstem-
ming te weeg zou gebracht hebben. Hoeveel te meer in oorlogstijd,
J) Waar het manifest der professoren aan de herstelde Fransche hooge-
Q ' school beweert, dat in den zomer van 1916 de Duitsche overheid hen op non- li
°» activiteit stelde en ze uit de hoogeschool verwijderde, is deze bewering een
FI bewuste onjuistheid: zij hadden zich zelf reeds in 1914 op non­activiteit ge-
steld, en zij bleven als professoren ter beschikking met wachtgeld aan de ;§
vervlaamschte hoogeschool verbonden (al wie op zijn eer en geweten ver-
if klaarde, niet bekwaam te zijn in ’t Nederlandsch te onderwijzen, kreeg als
gl, wachtgeld twee derden van zijn traktement).
Wat meer is: twee professoren, dr. C. VERSTRAETE en de rector H.
SCHOENTJES bereikten in 1917 de leeftijdsgrens, lieten hun ,,recht op het
1 ,_ emeritaat" bij de Duizfsche overheid gelden en hebben dat emeritaat bekomen
E . met zijn volle wettelijke gevolgen, zoodat zij in de registers en akten der
j Vlaamsche Hoogeschool als professores emeriti staan vermeld. Het wachtgeld
‘ N der anderen werd maandelijks uitbetaald op betalingstukken uitgevaardigd
' _ 1 · op voorstel van den curator der Vlaamsche Hoogeschool, ingediend gelijk-
, V j j tijdig en in gelijken vorm als de stukken, noodig voor de betaling der wedde X
i * van de fungeerende professoren.
« Het lijkt ook vermeldenswaard, dat de oude professoren, die zich bereid
1 verklaard hadden hun lessen te hervatten, evenals zij, die zich voor benoe-
, ming beschikbaar stelden, de verzekering hebben verlangd en ontvangen, dat
, _’ de verbanning van de professoren P. Fnemamco en H. Pxiziaivivxa met de zaak l
p ‘· van de vervlaamsching der Universiteit niets te maken had. ,
' · K
1 ?
, [_ A ghi Ygrr g rg f gl N; g rrgg _, _;1__gç__)_g_;_g___.__-_,;_,___,___;_o.in_,;-,--:_- r...... « · ~ c ` `