HomePro Flandria servandaPagina 57

JPEG (Deze pagina), 1.28 MB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

P_ _ DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 41
gg aan eln‘ voet als de Franschsprekende behandelen ten opzichte van de geboden
r (feel nnnne gelegenheid tot ontvangen van universitair onderwijs, dan diende met
·e lellen aan il dien uitgesproken wensch rekening te worden gehouden.
¥a'an» en de De Vlamingen werden des te krachtiger genoopt zich over het stop-
Vennen Vel" g zetten van het hooger onderwijs te verontrusten, daar, ten gevolge
en enne Zen' ig van het sedert tachtig jaren heerschende regime, zooals hunne woord- '
Blnlnelen ne" vo-erders herhaaldelijk hadden aangetoolnd, het tekort aan intellec-
elen Werd, i tueele, gevormde krachten onder hen, in tegenstelling met den toestand
’l`:ellSenelen» onder de Walen en franschgezinden, reeds maar al te groot was. Toen
Nl deler 1_)> nu de oorlog was uitgebroken en talrijke, geestelijk begaafde jeugdige
eadelnle> ln burgers - dokters, leeraars, rechtsgeleerden, technici enz. -- met het
ïï l­eger waren opgetrokken, en tijdelijk of helaas! ook wel voor altijd
1915 leelaj hun plaats in de- burgerlijke maatschappij ledig hadden gelaten, was
·e”elAenlle' nlJ het, in Vlaanderen meer nog dan elders, een eisch des oogenbliks, zoo
aaleaan een goed en zoo spoedig mogelijk in dien noodtoestand te voorzien. En
en nnlvensn daarenboven: bij de onzekerheid van den duur van den oorlog en in
len· dat de fl het vooruitzicht, dat, in ee·n wellicht nabije toekomst, de terugkeer van ‘
en‘l> llatfle l normale levensomstandigheden een ·buitengewone vraag naar intellec-
’· Wel`kellJk ë tueele werkkrachten zo-u doen ontstaan, was het te vreezen, dat land
lekalen den en volk, bij ontstentenis van een voldoend aantal wetenschappelijk ge-
Zetlalng van vormde geestelijke werkers, groote schade zouden ondervinden. Om
ll`efe‘eSOnen» .den economischen opbloei, de volkswelvaart en de volksgezondheid, de
_ Q geestelijke ontwikkeling van het jonge geslacht, door den oorlog reeds
doenmg ZOU zoo zeer geschaad, te verzekeren, zou in den strijd der natiën met al
l· elle nnnne te ongelijke wapenen moeten gestreden wo-rden. In dit licht gezien
Cen 2); Werd gl kwam het gesloten blijven d­er universiteiten, - afgezien nog van hun `
enl ln deze 3; voorkeur voor Nederlandsch boven Fra·nsch onderwijs, - hun voor als
landsch als een ramp; ·en het scheen hun een vaderlandsche plicht, onverwijld een
en de ln"O‘ jj poging in ’t werk te stellen tot afwering der gevreesde gevolgen; een
elellngeenen poging, die des te ·eerder kon worden beproefd, daar luidens de bepa-
le evenneld lingen der Haagsche Conventie, ook de bezettend-e macht tot het her-
lall nen nïet ä stel van normale toestanden geroepen was mede te werken.
len te laten Doch, terwijl voor den oorlog, ten gevolge van het goedzakkig karak-
al det lnlel‘ Q ter der Vlamingen, de be-v.rediging van hun als rechtmatig erkenden
ln ellnlngenfl wensch geene onmiddellijke noodwendigheid scheen, omdat de bestaan-
le nnll’el"Sl‘ de Fransche universiteiten aan de Fransch kennende Vlamingen al-
een pal"le‘ thans gelegenheid boden te studeeren, moest het thans aan de pro-fes-
lllaken Was _ soren der Gentsche universiteit duidelijk worden, dat, tenzij zij tot
__ . hervatting hunner colleges op den ouden voet mochten besluiten, de
el genJk‘en ll universiteit te Gent met of zonder hunne medewerking als Vlaamsche
;`_f universiteit zou word­en geopend. ,
ïleenaan de Dit laatste geschiedde ingevolge een besluit van den Gouverneur-
ln ambt als » Generaal in December 1915, daar niet bij de wet, alleen door de bij
l’erlZene· koninklijk besluit vastgestelde organieke reglementen van 3 Dec. 1835
Antwerpen en 16 December 1849 (zie boven blz. 31) wordt voorgeschreven, dat de
>P<*>¤d­ colleges, behoudens uitzonderingen, in ’t Fransch moeten gegeven wor-
J