HomePro Flandria servandaPagina 56

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

li " A
E _ 40 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT
" · E aan het front te benadeelen, terwijl de Belgische rege­ering aan stu-
.11 i denten onder d·e wapens achter het front gelegenheid bood hunne
gi l studie voort te zetten, talrijke in Holland ,,gevluchte" jongelieden aan il
' ` de Hollandsche universiteiten aan ’t stud-eeren waren gegaan, en de l
aldus verworven buitenlandsche diplomata voor geldig werden ver-
gs] ‘, klaard. Tot de bewering, dat de universiteiten alleen voor een élite zou- if
Z ‘ l den bestemd zijn, kan men liefst het zwijgen doen. Wat niet minder be-
jr 1 vreemdt: terwijl aldus het universitair onderwijs geschorst werd,
? ging het middelbaar en normaal onderwijs, dat aan teekenscholen,
V conservatoria, priesterseminariën enz. volkomen ongestoord door 1),
W; zoodat het getal jongelieden, die klaar waren voor de academie, in E
Augustus 1915 nog belangrijk aangegroeid was.
· ° Ten slotte zij nog aangemerkt, dat zelfs nog in Augustus 1915 toela-
` tingsexamens plaats hadd·en voor de technische scholen, behoorende bij
V de faculteit der wis- en natuurkunde der universiteit, waaraan een
zeker getal jongelieden, die op dat oogenblik den leeftijd der universi-
ii t taire studiën bereikt hadden, deelnamen, in het vertrouwen, dat de
è{_i universiteit zou geopend worden, en aldus het bewijs leverend, dat de i
§ behoefte aan universitair onderwijs, anders dan in 19-14, werkelijk ä
l bestond en gevoeld werd. Deze examens werden in de lokalen der
. universiteit afgenomen door een commissie, tijdens de bezetting van
_` wege het Belgische ministerie aangesteld en bestaande uit professoren, E
g die allen geweigerd hadden hun lessen te hervatten!
Tilt Toen het nu zeker scheen, dat ook in October 1916 geen voldoening zou jg
jv geschonken worden aan het steeds aangroeiend getal dergenen, die hunne
' universitaire studiën wenschten aan te vangen of te vervolgen 2), werd
in sommige Vlaamsche kringen de mogelijkheid overwogen om in deze jg
;`l_ behoefte te voorzien door eene inrichting met het Nederlandsch als
li onderwijstaal. Op dezen wensch, waaraan elke begeerte om op de pro-
lj; fessoren der universiteit eenigen rechtstreekschen of zijdelingschen Qi
l;e_ ·dwang uit te oefenen geheel vreemd was, werd de bezettende overheid Y;
opmerkzaam; zij kwam tot het inzicht, aan de eene zijde, dat het niet ‘
ïïj aanging de opkomende jeugd nog jaren na elkander verstok-en te laten
blijven van hooger onderwijs, en aldus het land de vorming der intel- jj
lectueele krachten te onthouden, die het voor zijn toekomst dringend
. noodig had; aan de andere zijde, dat de bestaande Belgische universi-
lilf , teiten de Vlaamsche aanspraken niet bevredigden, en dat een parle-
mentaire actie in de richting der bevrediging van die aanspraken was ,
i aangevangen. _ .
Wilde men dus de Vlaamschsprekende Belgen op geheel gelijken
° 1) Het is de moeite waard te vermelden, dat meer dan één hoogleeraar, die
` weigerde zijn onderwijs aan de Hoogeschool te hervatten, zijn ambt als
H leeraar aan de middelbare normale school te Gent onafgebroken voortzette.
j 2) Behalve de universiteiten en de Hoogere Handelsschool te Antwerpen
’ ; waren alle inrichtingen van onderwijs in het bezette gebied geopend.

ïï -
Y y 4 _ _ _ . -- _ ,_ ,,,,, , /`MYE--’ ·£·’·->=*-J min "’:"`” " ` MV i