HomePro Flandria servandaPagina 55

JPEG (Deze pagina), 1.20 MB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

t ,
if DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 39
erbon­ voor ’t oogenblik bij aansluiten -, kan men eerbied hebben, maar daar- h
laarbij om hoeft men ze nog niet in alles goed te keuren.
ettende ( De heeren deden dan gelden, dat 10. de universiteitsgebouwen bezet
zlaring waren; 20. het woord niet vrij was; 30. de professoren niet de noodige
gemoedsrust en kalmte van geest konden hebben, om op behoorlijke
nichten , wijze hun ambt waar te nemen; 40. alle verbinding met de geleerde
aan de wereld binnen en buiten ’s lands verbroken was, boeken noch tijdschrif-
werd: Z ten t-e krijgen waren, zoodat het voor niemand mogelijk was op de
rs, de- hoogte te blijven; 5°. het evenmin mogelijk was van vreemde biblio-
Lo-ns, si L theken boeken in bruikleen te krijgen, en vooral ten 60. dat de studenten
lj die aan het front stonden, zouden benadeeld worden, indien de hooge-
ntie de jg school de thuisblijvers in staat stelde hun studiën voort te zetten of aan
Ljf zijn ` te vangen 0) of, zooals prof. G. VAN DEN BOSSCHE het uitdrukt:
iurlijk, ,,C’est à une élite et uniquement a cette élite, disait (le conseil acadé-
xzaam­ ,,m.ique), que sïadressent les univers-ités. Quand cette élite est absente,
,,les universités n’ont plus qu’a chömer, et, en vérité, leur röle serait
iuteits- · ,,peu enviable si seule la jeunesse qui n’a pas pris les armes pour la
1 ambt F ,,défense de la patrie formait leur clièntèle". 2)
uitsche Geen enkel dezer beweeggronden had absolute geldigheid: de ge-
welke jg bouwen konden en zou­den ontruimd worden; voor de vrijheid van het
blijven j woord was, zoolang het wetenschappelijke uitingen betrof, gewis
aeraren Q , weinig te duchten; iedereen zal toegeven, dat de gemoedsrust en
klaring ïï kalmte van geest bij de prrofessorien, evenals bij alle andere men-
lgische .'_ s·chen, onder de omstandigheden te lijden hadden, maar was dat dan
zademi- ook niet het geval b.v. met de leeraars middelbaar onderwijs, lagere
·d, zich onderwijzers, rechters enz., die zich daardoor van het waarnemen van
en her- ‘ hun ambt niet lieten afbrengen? Wie op de hoogte van de Gentsche -
eemaal universitaire toestanden was, kon het 4de en het 5de considerans niet
onden; tragisch opvatte-n. Blijft het 6de. Daaromtrent valt al dadelijk op te
ng der merken, dat intussehen de landsgrens afgesloten was, en het niet aan-
gen, en ging te eischen, dat iedereen zonder uitzondering het gevaar, aan ’t
besluit overschrijden van ,,d-en draad" verbonden, zou trotseeren. Vervolgens
leef de was het toch op zijn minst een tegenstrijdigheid, de jongelieden uit
het bezette- gebied het studeeren te ontzeggen uit vrees de studenten
taande, -­­-ee--­--­ ----------~---- ---­- --- -----~- ----- W-------------------
Senaat ‘) Bovenvermelde beweegredenen zijn medegedeeld door Prof. G. VAN DEN
en n­on- BOSSCHE bij TH. HEIJSE, L’occnpation allemande en Flandre, Index documen-
Hooge- taire. Tome I L’Université flamande (Gand, I. Vanderpoorten, 1918), blz. XII,
en zijn. en door Prof. _]. VERCOULLIE in zijn blz. 26. vlgg. van datzelfde werk afgedrukten
iling - brief aan den Gouverneur-Generaal voN BISSING.
althans 2) ,,De universiteiten richten zich tot een élite en tot deze élite alleen,
zeide (de academische Senaat). Als deze élite afwezig is, hebben de universi-
{lg teiten slechts hun arbeid te staken, en hun rol zou voorwaar weinig benijdens-
1 dus ter _i waard zijn, indien alleen die jonge mannen, die de wapens voor het vaderland
idien de .2; niet hebben opgenomen, hun kweekelingen waren". G. VAN DEN Bosscmï bij
TH. HEIJSE, t. cz. p.