HomePro Flandria servandaPagina 54

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

gl"! ‘ T"fil"?""‘ïïiifï;TïTï:t`:·:;trr:ï···;rv; :ï.;;;.....__E_.,.?E~%.1,. V
irl l e
l ‘ è ,
l 1 · , 38 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT {
j g de ,,lo»yauteitsverklaring" te onderteekenen, waardoor zij zich verbon-
Fl' i d­en hun ambt naar ·eer en geweten te blijven waarnemen, endaarbij
, ,,alles na te lat·en en niets te ondernemen", dat het gezag der bezettende ~
ïï ' overheid z-ou kunnen schaden. Van het onderteekenen dezer verklaring
_ was het verd·er genot der jaarwedde afhankelijk.
l l Door het teekenen dezer loyauteitsverklaring volgden zij de inzichten
van de Belgische regeering, gebleken uit dezer rondschrijven aan de
;j gouverneurs der provinciën, d.d. 10 Juni 1913, waarin o.a. gezegd werd:
,,Les fonctionnaires de tout or-dre, même les agents supérieurs, de-
vraient donc re·ster en place et continuer a exercer leurs attributio-ns, si Q
Penvahisseur n’y fait pas o·pp»osition". 1) t
ï Daar nu de bezettende overheid krachtens de Haagsche co·nv-entie de _
verplichting heeft de openbare diensten, die door het oorlogsbedrijf zijn `
gestoord, zoo spoedig mogelijk weder in te richten, was het natuurlijk,
' dat zij den wensch koesterde·, dat ook de hoogescholen hun werkzaam-
heid zouden hervatten.
lëjï Te Gent, anders dan te Luik, hadden alle professoren de loyauteits- ·
gi i verklaring onderteekend; dientengevolge werd aan hen, die hun ambt li
g, 5 tijdelijk niet waarnamen, bij wijze van wachtgeld, door het Duitsche L;
; burge-rlijk Bestuur twee derden van hun jaarwedde uitbetaald, welke lj
¥ regeling den geheelen duur van de bezetting ongewijzigd is blijve·n i
EQ. ‘ voortbestaan. Aanvankelijk waren dan ook vele Gentsche hoogleeraren
j van oordeel, dat zij, ten gevolge van de verbintenis in die verklaring E
. vervat, hun werk weer op te ne-men hadden, te meer, daar de Belgische
r minister van Kunsten en Wetenschappen begin Oct. 1914 den academi-
jê g sehen cursus 1914-1915 wel degelijk voor geopend had verklaard, zich
; alleen voorbehoudende, den dag waarop de colleges zou-den worden her- ‘
l- 1 vat, nog nader te bepalen. De meerderheid echter besloot tot tweemaal
iï i toe in tegenovergestelden zin, ofschoon niet telkens op dezelfde gronden ;
è gezaghebbende professoren, ­die de eerste maal vóór de opening der
E ; universiteit waren, verklaarden er zich de tweede maal beslist tegen, en _
­bleken zelfs leiders der actie te zijn, zoo-dat het oorspronkelijk besluit ’i
;j zoogoed als eenstemmig werd gehandhaafd. Dientengevolge bleef de
lf f Gentsche Hoogeschool ook in 1915-1916 gesl-oten.
. Let wel, dat er toen alleen sprake was van heropening der bestaande,
d. w. z. der Fransche universiteit. Ware de beslissing van den Senaat
anders uitgevallen, hadden de Gentsche professoren zichzelf geen n·on-
l activiteit opgelegd, dan zou de vervlaamsching der Gentsche Hooge-
l school onder de Duitsche bezetting wel nooit aan de orde gekomen zijn.
Voor de redenen, die de meerderheid noopten tot haar houding -
l waarbij de minderheid niet veel anders doen kon dan er zich althans t
1) ,,De ambtenaren van allen rang, zelfs de hoofdambtenaren, zouden dus ter f
Q plaatse dienen te blijven en hun werkzaamheid blijven voortzetten, indien de _.
at overweldiger het niet verhindert".
1X
if ‘
LT
· ­ ‘
lil _ c _ p c . . _.,. c c, c . , , _ ,