HomePro Flandria servandaPagina 53

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 140.46 MB

DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL TE GENT 37
L van eene der vier Fransche universiteiten in België, namelijk de beide
£,Z§äï_` reeds vermelde rijksuniversiteiten te Gent en te Luik, de katholieke
flaam; C; universiteit te Leuve·n, en de vrije universiteit te Brussel. Ten deele ge-
_ ld gg dwongen do·or de omstandigheden, en daarin slechts noode berustende,
9 `äani ïä vaak tegenstribbelend (zij hebben hun publicisten en hun student-dich-
mlï 1% ters gehad I), doch hopende op en pleitende voor eene betere toekomst;
ln G en ten deele verblind door de- voorgespiegelde voordeelen eener fransch­ge-
h <ï tinte opvoeding in de Belgische samenleving tot schade hunner eigen
lmsàc 6 { volksgenooten, hebben de Vlamingen in het hart van Vlaanderen mede-
°1ï1.€r` 9 gewerkt aan het in stand ho·uden eener u·niversiteit, die in zoo sterke
ijs .,ê€ï` Q mate een brandpunt was van Fransche cultuur, dat officieele en niet- ‘
1 al B officieele kringen ook buiten België, en voornamelijk in Frankrijk, zich
ïntgï met woord en daad voor haar behoud in de weer stelden. 1) Ofschoon zij
_ äanïç è zich van het onrechtmatige van den toestand rekenschap gaven, duldden
I _ d de Vlamingen hem, omdat ze tegelijk onverpoosd voor de vervlaam-
’u‘ ën sching streden, op de uitkomst vertro­uwden en de hoop voedden door
amsc 0 wettelijke regeling de bezwaren der tegenstanders te ondervangen. Doch
dmg€ä’ het stond voor hen vast, dat de strijd zou volgehoude·n worden tot dat
gum ` eene radicale oplossing zou verkregen zijn en zulks hoe eerder hoe liever:
uw gg het onrecht duurde sedert tachtig jaren en de daardoor ontstane nood
gm à was, voor al wie oog had voor meer dan o·nmiddellijke persoionlijke of
i_ 6% 8% familiebelangen, zeer hoog gestegen.
1j00I_rh€,è In October 1914, het tijdstip waarop anders de universitaire colleges
T t Ide beginnen, woedde de oorlog volop in België. Dat de universiteiten voor-
=€S éh t loo·pig gesloten bleve­n, was te wijten aan de stoornissen d-oor het oor-
van Gt »; logsbedrijf in den lande veroorzaakt; en de strijdvraag: Fransche of
F1. Loïäy Vlaamsche Hoogeschool - die trouwens nog maar in het organisato-
"kkç 8 risch politiek stadium verkeerde-, maar nog niet op het gebied der prac-
H Wléms tische uitvoering was overgebracht, - bleef, evenals alle andere vraag-
gwustw L stukken van het Belgische staatsleven, overeenkomstig den tusschen de
partijen gesloten Godsvrede, voorloopig onbeslist.
sche ge- Tusschen October 1914 en October 1915 werd in het bezette gedeelte
Zou B` van België, krachtens de Haagsche conventi-e van 1907 een burgerlijk
met Va;]1 bestuur onder Duitsch gezag ingevoerd. Het is hier niet de plaats om
er due over de tekortkomingen en onrechtmatigheden zoomin als over de ver-
Or 'olïêl" -` diensten van dat bestuur te handelen. Doch ·over het goed recht, ja de
ïf. na áO` verplichting van Duitsche zijde om een dergelijk bestuur te voeren in
mg er naam der wettelijke regeering, daar deze zich tijdelijk had teruggetrok-
ken, is geen twijfel mogelijk, evenmin als over de verplichting der Bel-
gische burgerlijke bevolking om zich aan dat tijdelijk bestuur te onder-
derê g€_ werpen. Dienovereenkomstig hadden alle ambtenaren, die uit de Belgi-
bêzoêkën sche begrootmg, hetzij als jaarwedde, hetzij als wachtgeld, eene uitkee-
ring ontvingen, te voldoen aan het tot hen gericht verzoek om, in de
bewoordingen d·oor de Haagsche internationale conventie aangewezen,
lbmlk dar 1) Zie beneden, blz. 80 vlg. · · `
xl Pro Flandria Servanda - 4